شیخ عبدالعلی ماسوله ای رشتی

شیخ عبدالعلی ماسوله ای رشتی

شهرت :

ماسوله­ ای رشتی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
از علمای قرن سیزدهم هجری است. عالم فاضلی که در اصفهان ساکن بوده و تدریس می نموده است. جمعی از فضلا از محضر درس او استفاده می نموده اند. شیخ محسن بن محمد رفیع رشتی اصفهانی از او اجازة روایت حدیث گرفته است. وی در اصفهان وفات یافته و در تخت فولاد مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
از علمای قرن سیزدهم هجری است. عالم فاضلی که در اصفهان ساکن بوده و تدریس می نموده است. جمعی از فضلا از محضر درس او استفاده می نموده اند. شیخ محسن بن محمد رفیع رشتی اصفهانی از او اجازة روایت حدیث گرفته است. وی در اصفهان وفات یافته و در تخت فولاد مدفون شد.