غلامعلی ماهرالنقش

غلامعلی ماهرالنقش

شهرت :

ماهرالنقش
تاریخ وفات :
25/10/1368
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
معمار
هنرمند معمار، فرزند استاد اسدالله معمار فرزند استاد على بنا در حدود سال 1280ش در محلة بیدآباد به دنیا آمد.
پدرش حاج اسدالله معمار از معماران اصفهان است.
حاج غلامعلى ماهرالنقش پس از دوران کودکى، خواندن و نوشتن را نزد شیخ حسن جناب (مدفون در تکیة ابوالمعالى) در مسجد سید فراگرفت و پس از آن معمارى را نزد پدرش آموخت تا اینکه خود در معمارى استادى چیره دست شد. استاد ماهرالنقش مدت 33 سال کارشناس معمارى شهردارى اصفهان بود و در این مدت خدمات ارزنده اى به این شهر نمود.
سرانجام در سال 1349ش فوت نمود و در سمت جنوب تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
هنرمند معمار، فرزند استاد اسدالله معمار فرزند استاد على بنا در حدود سال 1280ش در محلة بیدآباد به دنیا آمد.
پدرش حاج اسدالله معمار از معماران اصفهان و از آثار وى معمارى محراب مسجد سید است که با کمک دو تن از معماران اصفهان کاشیکارى شده است. استاد اسدالله در روز دوشنبه 28 شوال 1350ق وفات و در تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.
حاج غلامعلى ماهرالنقش پس از دوران کودکى، خواندن و نوشتن را نزد شیخ حسن جناب (مدفون در تکیة ابوالمعالى) در مسجد سید فراگرفت و پس از آن معمارى را نزد پدرش آموخت تا اینکه خود در معمارى استادى چیره دست شد. استاد ماهرالنقش مدت 33 سال کارشناس معمارى شهردارى اصفهان بود و در این مدت خدمات ارزنده اى به این شهر نمود.
آثار معمارى ماهرالنقش را در اصفهان مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 1 - تعمیرات دوره اى و بازسازى پل هاى خواجو، سى وسه پل، مارنان و پل چوبى و پل شهرستان. 2 - بازسازى کلى حوض میدان امام(نقش جهان). 3 - تعمیرات و مرمت عمارت هاى عالى قاپو و چهلستون. 4 - تعمیرات کلیساى وانک و دیگر کلیساهاى اصفهان.
سرانجام این هنرمند دلسوخته در سال 1349ش فوت نمود و در سمت جنوب تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.
حسن ماهرالنقش فرزند محمد از معماران دوران قاجار و از آثار او تعمیرات پل رودخانة قم در سال 1313ش است. وى در 25 شوال 1368ق فوت نمود و در سمت جنوبى تکیة بروجردی به خاک سپرده شده است.