میرزامحمدباقر مجدالاطبا

میرزامحمدباقر مجدالاطبا

شهرت :

مجدالاطبا
تاریخ وفات :
1/01/1353
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند شیخ ابوطالب بن شیخ محمدجعفر بن محمدباقر بن میرزا عبدالله شیخ الاسلام بن میرزا محمدرحیم بن میرزا مرتضی بن میرزا عبدالمطلب شیخ الاسلام، از پزشکان قدیم اصفهان است. او از فارغ التحصیلان دارالفنون به شمار می آید. وی پس از پایان تحصیلات به اصفهان برگشت و در محلة مسجد حکیم ساکن شد. در طول اقامت در اصفهان از مجلس درس حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی نیز بهره جست.
او در اصفهان رئیس صحیه و مریضخانه بود و به مداوای بیماران می پرداخت.
میرزا محمدباقر مجدالاطباء سرانجام در سال 1353ق وفات یافت و در نزدیک تکیة میر محمد صادقی و ملک واقع در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ ابوطالب بن شیخ محمدجعفر بن محمدباقر بن میرزا عبدالله شیخ الاسلام بن میرزا محمدرحیم بن میرزا مرتضی بن میرزا عبدالمطلب شیخ الاسلام، از پزشکان قدیم اصفهان است. او از فارغ التحصیلان دارالفنون به شمار می آید. وی پس از پایان تحصیلات به اصفهان برگشت و در محلة مسجد حکیم ساکن شد. در طول اقامت در اصفهان از مجلس درس حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی نیز بهره جست.
او در اصفهان رئیس صحیه و مریضخانه بود و به مداوای بیماران می پرداخت.
میرزا محمدباقر مجدالاطباء سرانجام در سال 1353ق وفات یافت و در نزدیک تکیة میر محمد صادقی و ملک واقع در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.