محمدرفیع

محمدرفیع

شهرت :

محمدرفیع
تاریخ وفات :
9/06/1298
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
خوشنویس

 

محمد رفیع بن محمدرضا، خطاط خوشنویس، از مدفونین در بقعة تکیة خوانساری

، كه به سن جوانی در 9جمادی الثانی 1298ق فوت نمود . از شرح زندگی وی اطلاعی در دست نیست.

سنگ مزارش از جنس مرمر سفید و به خط نستعلیق شامل 9 سطر، سطر نخست آیة 58 از سورة فرقان و مابقی شعر است:

حیف كه رفت از جهان حاج محمد رفیع

آن كه به زهد و به علم بود به عالم سمر

آن كه خط نسخ او ناسخ بن مقله شد

تازه خط و نوجوان فاضل نیكوسیر

زادة دریای فضل حاج محمدرضا

گوهر درج كمال اختر برج هنر

با پدر محترم بهر طواف حرم

اول تكلیف خویش شد به حرم ره سپر

زان سفر پر خطر چون به وطن بازگشت

طایر روحش نمود عزم دیار دگر

در نه دوم جماد جیم جمادی نهاد

روح مجسم شد و ساخت جنان را مقر

از پی تاریخ گفت هاتف غیبی كه باز

حاج محمد رفیع كرده بجنت سفر

 


مشروح زندگی نامه

 

محمد رفیع بن محمدرضا، خطاط خوشنویس، از مدفونین در بقعة تکیة خوانساری

، كه به سن جوانی در 9جمادی الثانی 1298ق فوت نمود . از شرح زندگی وی اطلاعی در دست نیست.

سنگ مزارش از جنس مرمر سفید و به خط نستعلیق شامل 9 سطر، سطر نخست آیة 58 از سورة فرقان و مابقی شعر است:

حیف كه رفت از جهان حاج محمد رفیع

آن كه به زهد و به علم بود به عالم سمر

آن كه خط نسخ او ناسخ بن مقله شد

تازه خط و نوجوان فاضل نیكوسیر

زادة دریای فضل حاج محمدرضا

گوهر درج كمال اختر برج هنر

با پدر محترم بهر طواف حرم

اول تكلیف خویش شد به حرم ره سپر

زان سفر پر خطر چون به وطن بازگشت

طایر روحش نمود عزم دیار دگر

در نه دوم جماد جیم جمادی نهاد

روح مجسم شد و ساخت جنان را مقر

از پی تاریخ گفت هاتف غیبی كه باز

حاج محمد رفیع كرده بجنت سفر