آقا محمد جواد مذهب باشی

آقا محمد جواد مذهب باشی

شهرت :

مذهب باشی
تاریخ وفات :
28/11/1314
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
از اساتید نقاشی و تذهیب در قرن سیزدهم هجری است. وی در عصر ناصرالدین شاه به تهران رفت. و برای دربار او کتابهایی را تذهیب نمود و به لقب «مذهب باشی» ملقب گردید. وی در اواخر عمر به اصفهان بازگشت و در 28 ذی القعده1314ق بدرود حیات گفته و در تخت فولاد، جنب مزار میر ابوالقاسم فندرسکی در تکیة میر به خاک سپرده شد. خطاط سنگ قبر او عبدالوهاب خوشنویس اصفهانی است.
مشروح زندگی نامه
از اساتید نقاشی و تذهیب در قرن سیزدهم هجری است. وی در عصر ناصرالدین شاه به تهران رفت. و برای دربار او کتابهایی را تذهیب نمود و به لقب «مذهب باشی» ملقب گردید. وی در اواخر عمر به اصفهان بازگشت و در 28 ذی القعده1314ق بدرود حیات گفته و در تخت فولاد، جنب مزار میر ابوالقاسم فندرسکی در تکیة میر به خاک سپرده شد. خطاط سنگ قبر او عبدالوهاب خوشنویس اصفهانی است.