سید احمد مرندی

سید احمد مرندی

شهرت :

سید احمد مرندی
تاریخ وفات :
1/10/1298
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
میر سید حسین مرندی اصفهانی، عالم فاضل، در حدود سال 1225ق در شهر مرند متولد گردید و مقدمات علوم را در آن جا فراگرفت. سپس به اصفهان مهاجرت نمود و از محضر حاج محمدابراهیم کرباسی و سید محمدباقر شفتی و جمعی دیگر از علماء استفاده نمود و تحصیلاتش را به پایان برد.
سرانجام در شوال 1298ق در اصفهان وفات یافت و در تکیة حاج محمدجعفر آباده ای مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
میر سید حسین مرندی اصفهانی، عالم فاضل، در حدود سال 1225ق در شهر مرند متولد گردید و مقدمات علوم را در آن جا فراگرفت. سپس به اصفهان مهاجرت نمود و از محضر حاج محمدابراهیم کرباسی و سید محمدباقر شفتی و جمعی دیگر از علماء استفاده نمود و تحصیلاتش را به پایان برد.
سرانجام در شوال 1298ق در اصفهان وفات یافت و در تکیة حاج محمدجعفر آباده ای مدفون گردید. این سه سطر شعر، بر روی سنگ قبر او منقور است:
حاج سید احمد از شهر مرند/آمد و در اصفهان مأوا گرفت
دانش این آیت الله بزرگ/در میان عالم والا گرفت
در هزار و دو صد و نود و هشت/در جوار رحمت حق جا گرفت