میرزامحمد مروی اصفهانی

میرزامحمد مروی اصفهانی

شهرت :

مروی اصفهانی
تاریخ وفات :
1338/09/04
مزار :
تکیه صاحب مکیال المکارم
زمینه فعالیت :
قاری قرآن
فرزند عبدالحسین، از استادان علم قرائت و تجوید در اصفهان است. وی ساکن محلة لنبان اصفهان و از مدرسان مدرسة مفید اسلامی بوده و شاگردان زیادی را نیز تربیت نموده و همچنین در جلسات قرائت قرآن در محلات مختلف به آموزش و قرائت می پرداخته است.
میرزا محمد داماد میرزا حبیب الله روضاتی بوده است. از اساتید ایشان سید علی زنجیره فروش را می شناسیم.
میرزا محمد مروی در4 آذر1338ش فوت و در تکیة صاحب روضات به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالحسین، از استادان علم قرائت و تجوید در اصفهان است. وی ساکن محلة لنبان اصفهان و از مدرسان مدرسة مفید اسلامی بوده و شاگردان زیادی را نیز تربیت نموده و همچنین در جلسات قرائت قرآن در محلات مختلف به آموزش و قرائت می پرداخته است.
میرزا محمد داماد میرزا حبیب الله روضاتی بوده است. از اساتید ایشان سید علی زنجیره فروش را می شناسیم.
میرزا محمد مروی در4 آذر1338ش فوت و در تکیة صاحب روضات به خاک سپرده شد.