سیدمحمدجواد مسائلی

سیدمحمدجواد مسائلی

شهرت :

سیدمحمدجواد مسائلی
تاریخ وفات :
26/05/1340
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند آقا سید محمد ترک، بن سید محمدحسین موسوی آذربایجانی، عالم فاضل و فقیه محقق.
سالها در نجف اشرف به تحصیل مشغول بوده و از اساتیدش علامه شیخ انصاری بوده است. سپس به اصفهان مراجعت نموده، به انجام وظائف شرعیه پرداخت. ابتدا پیشنماز مسجد شاه (مسجد امام فعلی) بود. سپس در مساجد تلواژگان (تلواسکان) اقامة جماعت نمود. از جمله تألیفات او «توضیح الفرائد» است که حواشی خود را بر کتاب «فرائدالاصول» شیخ انصاری در این کتاب در سال 1288ق تدوین نموده است.
وی سرانجام در 26 جمادی الآول 1340ق وفات یافته و در تخت فولاد، جنب مزار پدرش آقا سید محمد ترک در تکیة معروف به جهانگیرخان مدفون گردیده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا سید محمد ترک، بن سید محمدحسین موسوی آذربایجانی، عالم فاضل و فقیه محقق.
سالها در نجف اشرف به تحصیل مشغول بوده و از اساتیدش علامه شیخ انصاری بوده است. سپس به اصفهان مراجعت نموده، به انجام وظائف شرعیه پرداخت. ابتدا پیشنماز مسجد شاه (مسجد امام فعلی) بود. سپس در مساجد تلواژگان (تلواسکان) اقامة جماعت نمود. از جمله تألیفات او «توضیح الفرائد» است که حواشی خود را بر کتاب «فرائدالاصول» شیخ انصاری در این کتاب در سال 1288ق تدوین نموده است.
شیخ آقا بزرگ تهرانی نسخة اصل به خط مؤلف از اول حجیة القطع تا آخر حجیة المظنة را در کتابخانة سید محمد طباطبایی یزدی در نجف اشرف دیده است. همچنین جلد دوم این کتاب از مبحث شک تا آخر اصالة البراة در کتابخانة مسجد جامع گوهرشاد موجود است.
وی سرانجام در 26 جمادی الآول 1340ق وفات یافته و در تخت فولاد، جنب مزار پدرش آقا سید محمد ترک در تکیة معروف به جهانگیرخان مدفون گردیده است.