سید محمد تقی مستجاب الدعوه

سید محمد تقی مستجاب الدعوه

شهرت :

سید محمد تقی مستجاب الدعوه
تاریخ وفات :
1/01/1236
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند سید محمدسعید، عالم فاضل و ادیب شاعر، از شاگردان آقا محمد بیدآبادی و جمعی دیگر بوده است. وی اهل زهد و تقوا بود، و نزد حاجی کرباسی و سید شفتی مورد احترام بود. او در سال 1236ق وفات کرد و درتخت فولاد جنب تکیة خاتون آبادی درتکیه ای مخصوص مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدسعید بن عالم جلیل سید محمدصادق بن سید ابوالقاسم خواجویی بن سید محمدباقر بن سید محمدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر، که در حدود سال1150ق به دنیا آمد.
اصل وی ازخانوادة سادات موسوی یزد بوده و در قرن یازدهم یکی از آنها به اصفهان آمده و دختر ملا محمدصالح مازندرانی (داماد مجلسی اول) را گرفته، در اصفهان سکونت نموده است. پدرانش گاهی در یزد و زمانی در اصفهان ساکن بوده و برخی از بنی اعمام او در یزد متوطن بوده و هنوز هم اعقابشان در آنجا ساکن هستند.
صاحب عنوان اهل زهد و تقوا و عزلت و انزوا بوده و در نزد حاجی کلباسی و سید حجت الاسلام مقبول القول و محترم بوده، خدمت آقا محمد بیدآبادی و جمعی دیگر تحصیل نموده و در محلة خواجو سکونت داشته است. وی همچنین از ساکنین مدرسة مسجد حکیم بوده است.
فرزندش سید محمدحسن به خط خود اشعاری عربی را به وی نسبت داده که از آن جمله است:
زارت بلا موعدٍ فی غیهب الغسق/کانها الکوکب الدری فی الاُفَق
فقلت اهلاً بکِ یا خیر زائرة/اما خشیت من الحراس فی الطُرقَ
فأنشأت بلسان الحال قائله/من یرکب البحر لا یخشی من الغُرَق
فقلت لما رأت عینی محاسنها/سبحان من خلق الانسان من عَلَق
اعیذها من عیون الناس کلهم/بقل اعوذ برب الناس و الفَلَق
سید محمدتقی در سال 1236ق وفات یافت و درتخت فولاد جنب تکیة خاتون آبادی درتکیه ای مخصوص مدفون شد. سید مصلح الدین مهدوی می نویسد: «سید محمدتقی اینجا در نزدیک قبر پدر خود سید محمدسعید با اندک فاصله دفن شده و اینک قبر سید محمدسعید از اولاد خود مجزی و به واسطة تکیه ای که در این اواخر به نام تکیه راستی بنا کرده اند، داخل در آن تکیه و قبور سایرین چنانکه گفتیم بر روی یک تخت بزرگ آجری متصل بدین تکیه و در بیرون آن می باشد».
سید محمدتقی دارای سه پسر بوده که عبارتند از: سید محمدحسن؛ سید محمدحسین و سید سعید، که از اصفهان به هند رفته و از او خبری در دست نیست. سید محمدحسین فرزندانی داشته به نام سید عبدالمجید و سید عبدالحمید که اولاد آنها در جزو کسبه درآمده و در اصفهان بوده-اند و سید محمدحسن مجتهد که از علما و فقها اصفهان بوده و در میان علما مقامی شایان داشته است.