سید مرتضی مستشاراصفهانی

سید مرتضی مستشاراصفهانی

شهرت :

مستشاراصفهانی
تاریخ وفات :
2/08/1380
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
ادیب
فرزند سید عبدالوهاب خان مستشاردفتر در صفر 1323 ق در یزدآباد اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را در تهران و اصفهان به انجام رسانید و سپس وارد امور دولتى شد و در ادارة ثبت اسناد اصفهان مشغول به کار گردید. فضل الله خان اعتمادى در مورد وى مى نویسد: «گاهگاهى هم در انجمنهاى ادبى اصفهان شرکت مى نمود و از ادباى اصیل و صاحب سلیقة مسلم آن بود و علاوه بر مهارت در شاعرى نظیرش کمتر در مزاح گوئى و شیرین بیانى و خوش مشربى دیده شده بود».
وى متانت را با تواضع و ادب را با مردمدارى توأم نموده بود و با وجود این که از ریا و تظاهر گریزان مى گردید داراى عقاید عمیق و ایمان راسخ به اصول مذهب و افراد میهن پرست و حامیان جدى فرهنگ و آثار ملى شناخته مى شد.
وى روز پنجشنبه2 شعبان1380ق وفات یافت و در یکى از اطاقهاى تکیة ملک (گلستان شهدا) در جوار پدرش مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید عبدالوهاب خان مستشاردفتر در صفر 1323 ق در یزدآباد اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را در تهران و اصفهان به انجام رسانید و سپس وارد امور دولتى شد و در ادارة ثبت اسناد اصفهان مشغول به کار گردید. فضل الله خان اعتمادى در مورد وى مى نویسد: «گاهگاهى هم در انجمنهاى ادبى اصفهان شرکت مى نمود و از ادباى اصیل و صاحب سلیقة مسلم آن بود و علاوه بر مهارت در شاعرى نظیرش کمتر در مزاح گوئى و شیرین بیانى و خوش مشربى دیده شده بود». سید مصلح الدین مهدوى او را قصیده سرایى خوب مى داند و مى نویسد محتواى قصایدش پند و اندرز و مواعظ بوده و کمتر به ادبیات عاشقانه علاقه نشان مى داده و در انجمنهاى ادبى نیز کمتر شرکت مى کرده است.
وى متانت را با تواضع و ادب را با مردمدارى توأم نموده بود و با وجود این که از ریا و تظاهر گریزان مى گردید داراى عقاید عمیق و ایمان راسخ به اصول مذهب و افراد میهن پرست و حامیان جدى فرهنگ و آثار ملى شناخته مى شد.
عبدالمجید اوحدی یکتا می نویسد: «در شاعری شیوة خاصی داشت و اشعارش حاوی مضامین بدیع و غالباً به صورت قصیده بود. در ادوار سه گانة انجمن کمال امور داخلی را به عهده داشت و خصایصی از خود نشان می داد».
از اشعار اوست:
با نامدگان اگر خبر بسپارند/کاین عالمیان ز غم چه بر سر دارند
از پشت پدر یکان یکان بگریزند/ پا از شکم مام برون نگذارند
وى روز پنجشنبه2 شعبان1380ق وفات یافت و در یکى از اطاقهاى تکیة ملک (گلستان شهدا) در جوار پدرش مدفون گردید.
فضل اعتمادی متخلص به «برنا» در وفاتش چنین سروده:
مرتضى خان مستشار که بود/ شاعر و فاضل و فهیم و نجیب
از جهان رفت و هر کسى که شنود/ ناله از دل کشید: آه حبیب
گفت برنا به شمسى تاریخ/ «مرد ناگاه مستشار ادیب»