سید عبدالوهاب مستشار دفتر

سید عبدالوهاب مستشار دفتر

شهرت :

مرشد- مستشار دفتر
تاریخ وفات :
17/02/1343
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
شاعر
از شعرای معروف و فضلای مشهور اصفهان و متخلص به «مرشد»، فرزند سید محمدهاشم است. سید عبدالوهاب خان داماد حاجی میرزا محمدعلی کلانتر و از سادات حسینى محلة یزدآباد اصفهان بوده است. وى به سال 1286ق در اصفهان به دنیا آمد. استاد همایى مى نویسد: «او از اعضاى دفتر استیفاء و انشاء حُکام قدیم اصفهان بود و جزو جمعها را مى وشت و در فنون شاعرى مخصوصاً ماده تاریخ گویى ید طولایى داشت و از دوستان صمیم پدرم مرحوم میرزا ابوالقاسم طرب بن همایى شیرازى بود».
استاد برنا مى نویسد: « وى خط شکسته را درست و زیبا مى نوشته است و در سرودن انواع شعر ماهر و در غزل استاد و در ماده تاریخ بر سایر سرایندگان عصر و همگنان خود ممتاز گردیده است».
مرشد داراى پنج هزار بیت شعر است که تاکنون به چاپ نرسیده است.
وى در17صفر 1343ق فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از شعرای معروف و فضلای مشهور اصفهان و متخلص به «مرشد»، فرزند سید محمدهاشم است. سید عبدالوهاب خان داماد حاجی میرزا محمدعلی کلانتر و از سادات حسینى محلة یزدآباد اصفهان بوده است. وى به سال 1286ق در اصفهان به دنیا آمد. استاد همایى مى نویسد: «او از اعضاى دفتر استیفاء و انشاء حُکام قدیم اصفهان بود و جزو جمعها را مى نوشت و در فنون شاعرى مخصوصاً ماده تاریخ گویى ید طولایى داشت و از دوستان صمیم پدرم مرحوم میرزا ابوالقاسم طرب بن همایى شیرازى بود».
استاد برنا مى نویسد: « وى خط شکسته را درست و زیبا مىنوشته است و در سرودن انواع شعر ماهر و در غزل استاد و در ماده تاریخ بر سایر سرایندگان عصر و همگنان خود ممتاز گردیده است».
مرشد داراى پنج هزار بیت شعر است که تاکنون به چاپ نرسیده است. از اشعارش در وفات آخوند ملا محمد حسین عمادالواعظین و میرزا سلیمان خان رکن الملک است.
بتاریخ وفاتش گفت مرشد/«سلیمان سیر شد از زندگانى»
از دیگر اشعار اوست:
همه عشاق بگیرند اگر یار دگر/جز تو ما دل نسپاریم به دلدار دگر
بار اول چو بدیدم رخ او مات شدم/دیده ای کاش که بیند رخ او بار دگر
بار عشق تو مرا کشت دم از هجر مزن/نیست حاجت که بر این بار نهی بار دگر
وى در17صفر 1343ق فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد. ماده تاریخ وفاتش را چنین سروده اند:
سال تاریخ فوت پرسیدم/ از مقیمان روضة رضوان
همچنین میرزا موسی انصاری در ماده تاریخش چنین سروده است:
باغبان سر برون نمود و بگفت/مستشار آمده مقیم جنان
فرزند او سید مرتضى مستشار، ادیب شاعر است که در کنار پدر دفن گردیده است.