میرزا علیرضا مصحف

میرزا علیرضا مصحف

شهرت :

مصحف
تاریخ وفات :
1344/08/01
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند آقا محمدتقی صحاف در سال 1306ق در اصفهان به دنیا آمد. وی از زبردست ترین و معروفترین صحافهای سنتی اصفهان در قرن اخیر بوده که متجاوز از پنجاه سال در طبقة فوقانی سرای میرزا علینقی کنار دروازة اشرف در بازار اصفهان صحافی کوچک داشت که کارهای بزرگی و برجسته و کم نظیر در مغازه انجام می داد.
میرزا علیرضا سالها نزد پدرش شاگردی کرده و بیشتر کارهای صحافی سنتی را از پدر آموخته بود و در مرقع سازی و دو پوست کردن کاغذ و قطعه سازی و تجلید به سبک قدیم در اصفهان استادی یگانه بود. تابلوهای نقاشی ارزشمند را به طرز استادانه دوپوست می کرد و قرآنهای خطی قدیمی را که فرسوده و کناره های آن پاره شده بود، به گونة اعجاب انگیز متن و حاشیه می-ساخت.
مصحف تا سن 75 سالگی به صحافی مشغول بود و آثار نفیس و ارزشمند از خود به یادگار گذاشت و سرانجام در 24رجب 1385ق/پاییز1344ش وفات یافت و در تکیة فیض در کنار پدر به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا محمدتقی صحاف در سال 1306ق در اصفهان به دنیا آمد. وی از زبردست ترین و معروفترین صحافهای سنتی اصفهان در قرن اخیر بوده که متجاوز از پنجاه سال در طبقة فوقانی سرای میرزا علینقی کنار دروازة اشرف در بازار اصفهان صحافی کوچک داشت که کارهای بزرگی و برجسته و کم نظیر در مغازه انجام می داد.
میرزا علیرضا سالها نزد پدرش شاگردی کرده و بیشتر کارهای صحافی سنتی را از پدر آموخته بود و در مرقع سازی و دو پوست کردن کاغذ و قطعه سازی و تجلید به سبک قدیم در اصفهان استادی یگانه بود. تابلوهای نقاشی ارزشمند را به طرز استادانه دوپوست می کرد و قرآنهای خطی قدیمی را که فرسوده و کناره های آن پاره شده بود، به گونة اعجاب انگیز متن و حاشیه می-ساخت.
مصحف تا سن 75 سالگی به صحافی مشغول بود و آثار نفیس و ارزشمند از خود به یادگار گذاشت و سرانجام در 24رجب 1385ق/پاییز1344ش وفات یافت و در تکیة فیض در کنار پدر به خاک سپرده شد.
پس از وفات وی فرزندش میرزا علی مصحف که صحافی را از پدر آموخته بود، حدود 20سال دیگر در مغازة پدر به کار صحافی ادامه داد و به علت کهولت سن و از رونق افتادن کار صحافی دست از کار کشید و به این ترتیب مغازة صحافی میرزا علیرضا مصحف پس از هفتاد سال فعالیت فرهنگی تعطیل شد.