میرزااسماعیل خان مصلح السلطنه صدری

میرزااسماعیل خان مصلح السلطنه صدری

شهرت :

مصلح السلطنه صدری
تاریخ وفات :
1/01/1346
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
فرزند محمدابراهیم خان بن حاج محمدحسین خان صدراعظم اصفهانی، شاعر ادیب، متخلص به «مصلح» است. مادرش خدیجه-خانم ملقب به عصمت الدوله دختر فتحعلی شاه بود. میرزا اسماعیل خان در سال1260ق در اصفهان متولد شد. وی ضمن علاقه به علم و ادب، تفنگ چی باشی ظل السلطان حاکم اصفهان هم بود و عشق و علاقة فراوانی به شکار و تیراندازی داشت. از آثار تألیفی وی کتاب «نخجیرنامه» در آداب شکار زدن است که در آخر آن در حدود سیصد و پنجاه بیت از اشعارش هم چاپ شده است.
میرزا اسماعیل خان در سال1346ق در 86 سالگی فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند محمدابراهیم خان بن حاج محمدحسین خان صدراعظم اصفهانی، شاعر ادیب، متخلص به «مصلح» است. مادرش خدیجه-خانم ملقب به عصمت الدوله دختر فتحعلی شاه بود. میرزا اسماعیل خان در سال1260ق در اصفهان متولد شد. وی ضمن علاقه به علم و ادب، تفنگ چی باشی ظل السلطان حاکم اصفهان هم بود و عشق و علاقة فراوانی به شکار و تیراندازی داشت. از آثار تألیفی وی کتاب «نخجیرنامه» در آداب شکار زدن است که در آخر آن در حدود سیصد و پنجاه بیت از اشعارش هم چاپ شده است.
از اشعار اوست:
زلفت چو سنبل است و خم اندر خم اوفتد
رویت چو ماه روشن و این مه کم اوفتد
رویت عرق کند به خجالت به نزد دوست
آن سان که صبح بر گلِ تر شبنم اوفتد
دل از کفم ربودی و سخنش را نگاه دار
زیرا در این زمانه چنین دل کم اوفتد
میرزا اسماعیل خان در سال1346ق در 86 سالگی فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.