سیداسدالله مطهری

سیداسدالله مطهری

شهرت :

مطهری
تاریخ وفات :
1340/03/20
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,شاعر
فرزند سید محمدحسن موسوی کاشانی، واعظ فاضل و ادیب شاعر و از محترمین اهل منبر و مسلط در وعظ و خطابه بوده و شخصیتی بسیار محترم و معتدل بوده است. سید محمدعلی مبارکه ای می نویسد: «از جمله محدثین معاصر است. در اخبار و تفسیر و ادبیات کامل و مدت عمر به ارشاد خلایق در اصفهان اشتغال دارد[...] و از زمانی که شغل محدثی از طرف دولت پهلوی محدود و روضه خوانی ممنوع گردید، چون دیگران از امثال و اقران خود در گوشة غم خانه به عزلت و مطالعه مشغول است».
آقا سید اسدالله دارای آثار و تألیفات بسیاری بوده که از آنها در پشت جزوه ای که در «ترجمه و شرح حدیث کسا» به طبع رسانیده، چنین نام آورده است:
1. «آثار باقریه»؛ 2. «بغیة الامجاد فی لغات الاضداد»؛ 3. «ترجمه و شرح حدیث کسا»؛ مطبوع4. «دررالثمین»؛ 5. «دیوان السادات».
سرانجام وی در شب پنج شنبه 26 ذیحجه 1380ق /20 خرداد1340ش وفات یافت و جنب پدر در داخل حجرة مخصوص در تکیة ابوالمعالی کلباسی آرمید.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدحسن موسوی کاشانی، واعظ فاضل و ادیب شاعر و از محترمین اهل منبر و مسلط در وعظ و خطابه بوده و شخصیتی بسیار محترم و معتدل بوده است. سید محمدعلی مبارکه ای می نویسد: «از جمله محدثین معاصر است. در اخبار و تفسیر و ادبیات کامل و مدت عمر به ارشاد خلایق در اصفهان اشتغال دارد[...] و از زمانی که شغل محدثی از طرف دولت پهلوی محدود و روضه خوانی ممنوع گردید، چون دیگران از امثال و اقران خود در گوشة غم خانه به عزلت و مطالعه مشغول است».
آقا سید اسدالله دارای آثار و تألیفات بسیاری بوده که از آنها در پشت جزوه ای که در «ترجمه و شرح حدیث کسا» به طبع رسانیده، چنین نام آورده است:
1. «آثار باقریه»؛ 2. «بغیة الامجاد فی لغات الاضداد»؛ 3. «ترجمه و شرح حدیث کسا»؛ مطبوع4. «دررالثمین»؛ 5. «دیوان السادات»؛ 6. «سرورالعباد فی صدق المعاد»؛ 7. «سلطان المقاتل»؛ 8. «کرامة الامة فی معرفة الائمه»؛ 9.«لئالی الصدف و خیرالتحف»؛ 10. «مجمع الاحزان»؛ 11. «معاجزالاقرآن»؛ 12. «المعراجیه»؛13.«منتخب اللغه» و غیره.
سرانجام وی در شب پنج شنبه 26 ذی الحجه1380ق/20خرداد1340ش وفات یافت و جنب پدر در داخل حجرة مخصوص در تکیة ابوالمعالی کلباسی آرمید.