جمال الدین معارف پرور

جمال الدین معارف پرور

شهرت :

معارف پرور
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
ادیب
فرزند شیخ محمدحسین مولوی کتابفروش، فاضل ادیب. از آثاری که به سعی و اهتمام وی به چاپ رسیده یکی رسالة «منتخب-الرسائل» در مسائل عبادت، معامله و مواریث، مطابق فتاوی سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی است که در سال 1345ش در تهران چاپ شده است. همچنین چاپ قرآن مجید که به سرمایة وی در سال 1316ش در تهران چاپ شده است. وی در تهران ساکن و مدتی مدیر کتابخانه ایران بوده و متوفی در آن شهر و مدفون در جنب بقعه ملا محمد کتابفروش در تکیة ملا اسماعیل خواجویی است.
مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ محمدحسین مولوی کتابفروش، فاضل ادیب. از آثاری که به سعی و اهتمام وی به چاپ رسیده یکی رسالة «منتخب-الرسائل» در مسائل عبادت، معامله و مواریث، مطابق فتاوی سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی است که در سال 1345ش در تهران چاپ شده است. همچنین چاپ قرآن مجید که به سرمایة وی در سال 1316ش در تهران چاپ شده است. وی در تهران ساکن و مدتی مدیر کتابخانه ایران بوده و متوفی در آن شهر و مدفون در جنب بقعه ملا محمد کتابفروش در تکیة ملا اسماعیل خواجویی است.