میرزامحمدخان معظماالسلطان گلپایگانی

میرزامحمدخان معظماالسلطان گلپایگانی

شهرت :

معظماالسلطان گلپایگانی
تاریخ وفات :
1312/01/01
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
نماینده مجلس
فرزند میرزا یحیی خان معظم السلطان، در سال1254ش در گلپایگان به دنیا آمد. پدرش در عصر ناصرالدین شاه قاجار حاکم گلپایگان بوده است. میرزا محمّد خود درجة سرتیپی داشته و در دورة پنجم (در سال 1302ش) و در دورة ششم (در سال1305ش) نمایندة گلپایگان در مجلس شورای ملی بوده است.
وی در روز دوشنبه2 رجب1352ق فوت و در بقعة تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید .

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا یحیی خان معظم السلطان، در سال1254ش در گلپایگان به دنیا آمد. پدرش در عصر ناصرالدین شاه قاجار حاکم گلپایگان بوده است. میرزا محمّد خود درجة سرتیپی داشته و در دورة پنجم (در سال 1302ش) و در دورة ششم (در سال1305ش) نمایندة گلپایگان در مجلس شورای ملی بوده است.
وی در روز دوشنبه2 رجب1352ق فوت و در بقعة تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید .
فرزند وی به نام عبدالله معظمی در سال1288ش متولد شده است. در گلپایگان و تهران تحصیل نموده و در ادامة تحصیل به فرانسه اعزام شد و در رشتة حقوق و علوم سیاسی تحصیلات خود را به پایان رساند. عبدالله معظمی از اساتید دانشگاه و نمایندة گلپایگان در دوره های 17و14،15،16 شورای ملی بوده و در دورة هفدهم به ریاست مجلس انتخاب شد. وی در سال1350ش در تهران درگذشت