میرزاعبدالوهاب معین الاطبا

میرزاعبدالوهاب معین الاطبا

شهرت :

معین الاطبا
تاریخ وفات :
4/02/1355
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
فرزند حاج میرزا محمد شیخ العلماء بن سید باقر بن میر محمدشفیع طباطبایی اردستانی، در سال 1274ق در محلة رامیان اردستان متولد شد. نسب وی به جناب حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی، علیه السلام، می رسد. وی از اطباء و فضلای زمان خود به شمار می رفت، در طب با اطلاع و در حکمت نیز ذوقی بسزا داشته است. میرزا عبدالوهاب حکمت را از میرزا ابوالحسن جلوه کسب نمود. او دورة چهار ساله طب مدرسة دارالفنون را نیز گذراند و با لقب معین الاطباء از طرف مظفرالدین شاه قاجار مدتی ریاست بهداری اردستان را داشت.
معین الاطباء در آخر عمر از اردستان به اصفهان عزیمت کرد و در مدرسة نیم آورد ساکن شد. رفیعی مهرآبادی می نویسد: «در آخر عمر از اردستان به اصفهان مهاجرت و در مدرسة نیم آورد در زاویه دست چپ درب ورودی مقیم بود و به مطالعه و عبادت و ریاضت اشتغال داشت. نگارنده با او معاشر بودم و از او کرامتهایی دیدم. حقاً مردی وارسته و به دنیا علاقه ای نداشت و در هنگام وفات هم مشغول نماز بود».
وی سرانجام در روز یک شنبه4 صفر 1355ق وفات یافت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
میرزا عبدالوهاب شفیعی فرزند حاج میرزا محمد شیخ العلماء بن سید باقر بن میر محمدشفیع طباطبایی اردستانی، در سال 1274ق در محلة رامیان اردستان متولد شد. نسب وی به جناب حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی، علیه السلام، می رسد. وی از اطباء و فضلای زمان خود به شمار می رفت، در طب با اطلاع و در حکمت نیز ذوقی بسزا داشته است. میرزا عبدالوهاب حکمت را از میرزا ابوالحسن جلوه کسب نمود. او دورة چهار ساله طب مدرسة دارالفنون را نیز گذراند و با لقب معین الاطباء از طرف مظفرالدین شاه قاجار مدتی ریاست بهداری اردستان را داشت.
معین الاطباء در آخر عمر از اردستان به اصفهان عزیمت کرد و در مدرسة نیم آورد ساکن شد. رفیعی مهرآبادی می نویسد: «در آخر عمر از اردستان به اصفهان مهاجرت و در مدرسة نیم آورد در زاویه دست چپ درب ورودی مقیم بود و به مطالعه و عبادت و ریاضت اشتغال داشت. نگارنده با او معاشر بودم و از او کرامتهایی دیدم. حقاً مردی وارسته و به دنیا علاقه ای نداشت و در هنگام وفات هم مشغول نماز بود».
وی سرانجام در روز یک شنبه4 صفر 1355ق وفات یافت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد.