سیدعلی مقدس

سیدعلی مقدس

شهرت :

سیدعلی مقدس
تاریخ وفات :
1/12/1361
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل فرزند سید ابراهیم حسینى از علما و ائمة جماعت اصفهان و برادر بزرگتر سید احمد و سید نورالدین مقدس بوده است. وى در دوران تحصیل از محضر علماى اصفهان از جمله آقا نورالله نجفى استفاده نمود.
وى از علما و مدرسین حوزة اصفهان بود که متأسفانه از شرح حال وى اطلاعات بیشترى بدست نیامد. از دامادهاى ایشان ادیب فاضل سید مهدى مکینیان است.
این عالم فاضل در ذى الحجه 1361ق به رحمت ایزدى پیوست و در سمت جنوبى تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل فرزند سید ابراهیم حسینى از علما و ائمة جماعت اصفهان و برادر بزرگتر سید احمد و سید نورالدین مقدس بوده است. وى در دوران تحصیل از محضر علماى اصفهان از جمله آقا نورالله نجفى استفاده نمود.
وى از علما و مدرسین حوزة اصفهان بود که متأسفانه از شرح حال وى اطلاعات بیشترى بدست نیامد. از دامادهاى ایشان ادیب فاضل سید مهدى مکینیان است.
این عالم فاضل در ذى الحجه 1361ق به رحمت ایزدى پیوست و در سمت جنوبى تکیة بروجردی به خاک سپرده شد. ماده تاریخ وفاتش که بر سنگ مزارش حک شده، چنین است:
خامة آزاد زد به سال فوتش رقم /مقدس آرامگه جست بر قدسیان