میرزا بدیع الزمان منجم

میرزا بدیع الزمان منجم

شهرت :

منجم
تاریخ وفات :
1/01/1204
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
میرزا بدیع الزمان حسینی گنابادی معروف به « میرزا بدیع الزمان منجم»، فرزند میرزا جلال الدین بن میرزا جعفر خان بن سید عماد. از دانشمندان هیأت و نجوم و ریاضی و طب در دوره قاجاریه که کتب و رسائل متعددی تألیف نموده است. در خراسان به تحصیل پرداخت و سرانجام به منصب منجم باشی گری آقا محمّدخان قاجار برگزیده شد و اغلب در رکاب او به سر می برد و حتی در یورش به شهر شوشی همراه او بود. در اواخر عمر در اصفهان ساکن شد و در سال 1204ق وفات یافت و در تکیة سید ابوالقاسم خواجویی در تخت فولاد مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
میرزا بدیع الزمان حسینی گنابادی معروف به « میرزا بدیع الزمان منجم»، فرزند میرزا جلال الدین بن میرزا جعفر خان بن سید عماد. از دانشمندان هیأت و نجوم و ریاضی و طب در دوره قاجاریه که کتب و رسائل متعددی تألیف نموده است. در خراسان به تحصیل پرداخت و سرانجام به منصب منجم باشی گری آقا محمّدخان قاجار برگزیده شد و اغلب در رکاب او به سر می برد و حتی در یورش به شهر شوشی همراه او بود. در اواخر عمر در اصفهان ساکن شد و در سال 1204ق وفات یافت و در تکیة سید ابوالقاسم خواجویی در تخت فولاد مدفون شد.