محمد هادی منجم

محمد هادی منجم

شهرت :

منجم
تاریخ وفات :
1/01/1243
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
فرزند محمدعلی از علمای قرن سیزدهم هجری است. از احوال وی اطلاعی در دست نیست. او در سال1243ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد. بر سنگ مزارش با این القاب معرفی شده است: «الزکی المحقق الحبر المدقق العالم الفاضل الکامل».
مشروح زندگی نامه
فرزند محمدعلی از علمای قرن سیزدهم هجری است. از احوال وی اطلاعی در دست نیست. او در سال1243ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد. بر سنگ مزارش با این القاب معرفی شده است: «الزکی المحقق الحبر المدقق العالم الفاضل الکامل». ماده تاریخ وفات او چنین است:
از پی تاریخ او گفتا خرد/ اوست جاویدان بخلد جاودان