سید محمد منجمی

سید محمد منجمی

شهرت :

منجمی
تاریخ وفات :
1/01/1204
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
واعظ صالح و محدث زاهد، فرزند سید زین العابدین بن میرزا سید محمد بن میرزا اسماعیل بن میرزا بدیع الزمان است.
سید محمد از وعاظ مشهور اصفهان و هم عصر واعظ شهیر سید محمد صدرالواعظین بوده و براى مشتبه نشدن نام آن دو، اولى را سید محمد کوچک، و دومى را سید محمد بزرگ مى خوانده اند.
سید مصلح الدین مهدوى از ایشان با تعبیر: « عالم واعظ محدث خبیر و زاهد کم نظیر» نام برده است.
حاج سید محمد در شب پنج شنبه 3 رمضان 1368ق متجاوز از 75سال زندگی کرده است و در تکیة سیدالعراقین مدفون گشته است.

مشروح زندگی نامه
واعظ صالح و محدث زاهد، فرزند سید زین العابدین بن میرزا سید محمد بن میرزا اسماعیل بن میرزا بدیع الزمان است.
میرزا بدیع الزمان از اجلة سادات و علماى گناباد خراسان بوده و منصب منجم باشى آقا محمدخان قاجار را داشته است. وى در اصفهان سکونت داشت و در فن طب و فنون ریاضى سرآمد حکماى عصر خود بود و کتب و رسائل متعددى تألیف نموده. وفاتش در سال 1204ق اتفاق افتاده و در تکیة سید ابوالقاسم خواجویی در حوالى تخت فولاد مدفون گردیده است.
فرزندش میرزا محمد اسماعیل نیز در تحصیل فنون ریاضى، روزگار گذرانیده و تصنیفات متعددى در این فنون داشته است. وی در سال 1230ق وفات یافت و نعش او را به عتبات بردند.
فرزند دیگرش میرزا محمدحسین پدر میرزا محمد منجم اصفهانى (ادیب شاعر ریاضى دان خطاط، م: 1289 مدفون در تکیة حاج محمد جعفر آباده اى) است.
سید محمد از وعاظ مشهور اصفهان و هم عصر واعظ شهیر سید محمد صدرالواعظین بوده و براى مشتبه نشدن نام آن دو، اولى را سید محمد کوچک، و دومى را سید محمد بزرگ مى خوانده اند.
سید مصلح الدین مهدوى از ایشان با تعبیر: « عالم واعظ محدث خبیر و زاهد کم نظیر» نام برده است.
حاج سید محمد در شب پنج شنبه 3 رمضان 1368ق متجاوز از 75سال زندگی کرده است و در تکیة سیدالعراقین مدفون گشته است.
وى داراى دو فرزند پسر به نام هاى: سید کمال الدین و سید جمال الدین بود که سید کمال الدین شغل وکالت داشته و آقا جمال-الدین منجمى به نوشتة سید مصلح الدین مهدوى: «از فضلاء و وعاظ و تربیت شدة حوزة علمیة قم بوده و در جوانى در شب 25 شوال 1382ق وفات یافته و در جنب پدر مدفون گشته است». یکى از دختران سید محمد نیز همسر عالم جلیل سید عباس صفى دهکردى بود.