عبدالمجید منشئی

عبدالمجید منشئی

شهرت :

عبدالمجید منشئی
تاریخ وفات :
10/07/1360
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
معمار
استاد نجار و معمار سنتی فرزند جواد (سنگ قبر) در حدود سال 1248ش در خانواده ای متولد شد که معماری و بنّایی پیشة مردان آن بود و این حرفه در خاندانشان نسلی به نسل دیگر منتقل شده بود. استاد عبدالمجید از جمله معمارانی بود که در زمان خود از شهرت فراوانی برخوردار بوده و در مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، مخصوصاً مساجد مهارت بسیار داشت. برادران وی از جمله عبدالصمد نیز در اصفهان از چهره های شناخته شده ای بودند که در آن روزگار نامشان در کنار بزرگانی همچون معتمدالبناء و سنمارها بر سر زبان ها جاری بود. استاد عبدالمجید به همراه پسران خود از جمله معمارانی بودند که از ابتدای تأسیس ادارة کل باستان شناسی کشور، همکاری با این نهاد را آغاز نموده و توانسته بود در کنار استادکاران و مهندسین نامدار آن روزگار، ضمن انجام خدمات فراوان، تعداد قابل توجهی از آثار تاریخی را از خطر نابودی نجات بخشد. از جمله کارهای مرمتی که به ایشان نسبت داده شد، ایوان بزرگ و گنبد مسجد امام، مرمت سردر و صفه صاحب در مسجد جامع اصفهان و مرمت مسجد حکیم بود.
استاد عبدالمجید در تاریخ دوشنبه دهم رجب 1360ق فوت و در جنوب تکیة ابوالمعالی کلباسی در اتاق خانوادگی دفن شد.

مشروح زندگی نامه
استاد نجار و معمار سنتی فرزند جواد (سنگ قبر) در حدود سال 1248ش در خانواده ای متولد شد که معماری و بنّایی پیشة مردان آن بود و این حرفه در خاندانشان نسلی به نسل دیگر منتقل شده بود. استاد عبدالمجید از جمله معمارانی بود که در زمان خود از شهرت فراوانی برخوردار بوده و در مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، مخصوصاً مساجد مهارت بسیار داشت. برادران وی از جمله عبدالصمد نیز در اصفهان از چهره های شناخته شده ای بودند که در آن روزگار نامشان در کنار بزرگانی همچون معتمدالبناء و سنمارها بر سر زبان ها جاری بود. استاد عبدالمجید به همراه پسران خود از جمله معمارانی بودند که از ابتدای تأسیس ادارة کل باستان شناسی کشور، همکاری با این نهاد را آغاز نموده و توانسته بود در کنار استادکاران و مهندسین نامدار آن روزگار، ضمن انجام خدمات فراوان، تعداد قابل توجهی از آثار تاریخی را از خطر نابودی نجات بخشد. از جمله کارهای مرمتی که به ایشان نسبت داده شد، ایوان بزرگ و گنبد مسجد امام، مرمت سردر و صفه صاحب در مسجد جامع اصفهان و مرمت مسجد حکیم بود.
استاد عبدالمجید در تاریخ دوشنبه دهم رجب 1360ق فوت و در جنوب تکیة ابوالمعالی کلباسی در اتاق خانوادگی دفن شد.
عبدالمجید 5 پسر و دو دختر داشت که نام هایشان به شرح ذیل است: 1-استاد علی از معماران سنتی اصفهان و مدفون در تکیة ملک؛ 2- استاد حسین متوفی چهارشنبه 23 شوال 1371ق مدفون در تکیة کلباسی ؛ 3-استاد اصغر متوفی پنجشنبه 8 شعبان 1348ق مدفون در تکیة کلباسی ؛ 4- استاد جواد که وی نیز آثار مرمتی بسیاری در بناهای تاریخی اصفهان دارد و در اواخر عمر خود معماری بناهای سپاه پاسداران را انجام می داد. وی در سال 1382ش فوت شده و در تکیة کلباسی مدفون شد؛ 5- استاد حسن؛ 6- بانو بتول بدیع الصنایع متوفی 6 ذی حجه 1393ق، همسر استاد علی بدیع الصنایع معروف به علی حاج جعفر از اساتید معروف در زمینة طاق ضربی و رسم بندی بوده است 7- بانو اقدس منشئی، زنی وارسته و متدین، متوفی14 خرداد 1354ش.