میرزا حبیب الله موسوی اصفهانی

میرزا حبیب الله موسوی اصفهانی

شهرت :

موسوی اصفهانی
تاریخ وفات :
12/11/1293
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
فرزند سید محمدسعید، عالم فاضل زاهد. از دانشمندان قرن سیزدهم هجری است.
از شرح حال او اطلاعی زیادی در دست نیست. وی در اصفهان به تدریس اشتغال داشته و از شاگردانش حاج میرزا هادی بن عبدالکریم دولت آبادی بوده که شرحی از مراتب زهد و تقوا و بی اعتناییش به مال دنیا و عزت نفس او با وجود تنگدستی را مرقوم داشته است.
عالم کامل و محدث خبیر شیخ عبدالنبی تویسرکانی مؤلف «لئالی الاخبار» نیز از شاگردان اوست که در سال 1277ق اجازه نقل حدیث از او دریافت نموده است. صورت اجازه در آخر کتاب «لئالی الاخبار»آمده است.
سیّد حبیب الله موسوی در 12 ذى القعده 1293ق وفات یافت و در بقعة تکیه آقا حسین خوانسارى مدفون گشت.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدسعید، عالم فاضل زاهد. از دانشمندان قرن سیزدهم هجری است.
از شرح حال او اطلاعی زیادی در دست نیست. وی در اصفهان به تدریس اشتغال داشته و از شاگردانش حاج میرزا هادی بن عبدالکریم دولت آبادی بوده که شرحی از مراتب زهد و تقوا و بی اعتناییش به مال دنیا و عزت نفس او با وجود تنگدستی را مرقوم داشته است.
عالم کامل و محدث خبیر شیخ عبدالنبی تویسرکانی مؤلف «لئالی الاخبار» نیز از شاگردان اوست که در سال 1277ق اجازه نقل حدیث از او دریافت نموده است. صورت اجازه در آخر کتاب «لئالی الاخبار»آمده است.
سیّد حبیب الله موسوی در 12 ذى القعده 1293ق وفات یافت و در بقعة تکیه آقا حسین خوانسارى مدفون گشت.