سیدمحمدصادق موسوی اصفهانی

سیدمحمدصادق موسوی اصفهانی

شهرت :

موسوی اصفهانی
تاریخ وفات :
1/08/1203
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
فرزند سید ابوالقاسم موسوی خواجویی اصفهانی بن سید محمدباقر بن سید محمد صادق بن سید ابوالقاسم بن سید محمدباقر موسوی اصفهانی، از علمای فاضل در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. جدش میر محمدصادق به اتفاق یکی از فرزندانش میر محمدباقر از یزد به اصفهان مهاجرت نموده است. از زندگی میر محمد صادق اطلاعی در دست نیست. وی در شعبان1203ق فوت و در یکی از اطاق های تکیة خاتون آبادی به خاک سپرده شد
مشروح زندگی نامه
فرزند سید ابوالقاسم موسوی خواجویی اصفهانی بن سید محمدباقر بن سید محمد صادق بن سید ابوالقاسم بن سید محمدباقر موسوی اصفهانی، از علمای فاضل در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. جدش میر محمدصادق به اتفاق یکی از فرزندانش میر محمدباقر از یزد به اصفهان مهاجرت نموده است. از زندگی میر محمد صادق اطلاعی در دست نیست. وی در شعبان1203ق فوت و در یکی از اطاق های تکیة خاتون آبادی به خاک سپرده شد