سیدعبدالحمید موسوی خواجویی

سیدعبدالحمید موسوی خواجویی

شهرت :

سیدعبدالحمید موسوی خواجویی
تاریخ وفات :
6/09/1316
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند سید محمدحسین بن سید محمدتقی مستجاب الدعوه بن سید محمدسعید بن سید ابوالقاسم بن سید محمدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل متقی از علمای اواخر دوره قاجاریه در حدود سال 1250ق در اصفهان متولد شده و نزد جمعی از علمای اصفهان از جمله حاج سید اسدالله بیدآبادی، آقا میر سید حسن مدرس محله نوئی تحصیل نموده است.
سرانجام سید عبدالحمید موسوی در 6 رمضان 1316ق وفات یافته و جنب پدر و جد خویش نزدیک تکیة خاتون آبادی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدحسین بن سید محمدتقی مستجاب الدعوه بن سید محمدسعید بن سید ابوالقاسم بن سید محمدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل متقی از علمای اواخر دوره قاجاریه در حدود سال 1250ق در اصفهان متولد شده و نزد جمعی از علمای اصفهان از جمله حاج سید اسدالله بیدآبادی، آقا میر سید حسن مدرس محله نوئی تحصیل نموده است.
کتب زیر از تألیفات اوست:1.«حواشی بر سیوطی» نا مدون که نسخة آن نزد سید مصلح الدین مهدوی موجود بوده است؛ 2.«شرح دعای یا من ارجوه» که در کتابخانة مسجد گوهرشاد مشهد و کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی موجود است؛ 3.« شرح دعای رجبیه» که در 16 جمادی الاولی1296ق به خط نسخ آن را نوشته و به شمارة15346 در کتابخانة مجلس شورای اسلامی موجود است. از این اثر، نسخه ای نیز در کتابخانة آیت الله گلپایگانی به شماره282 به خط نسخ موجود است که تاریخ اتمام آن پنجشنبه7 شوال 1301ق است.
سرانجام سید عبدالحمید موسوی در 6 رمضان 1316ق وفات یافته و جنب پدر و جد خویش نزدیک تکیة خاتون آبادی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.