محمدعلی مهرداد

محمدعلی مهرداد

شهرت :

مهرداد
تاریخ وفات :
1332/11/22
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار
فرزند میرزا حسن در سال 1293ش در اصفهان به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست داد. تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم ادامه داد. او دارای حسن خط بوده و در نقاشی نیز چیره دست بود و همچنین به زبان عربی و انگلیسی تسلط کامل داشت. ذوق فنی او را به رشتة مهندسی ساختمان کشید. مسافرتهایی در ایران نمود و مدتی در شیراز به مقاطعه کاری پرداخت
از فعالیتهای فرهنگی وی چاپ روزنامه «تفسیر سیاسی روز» بود.
محمدعلی مهرداد پس از یک سال از انتشار روزنامه به دلیل سرطان کشاله ران در تهران، به سن39 سالگی مورخ 22 بهمن 1332ش فوت و در صحن تکیة ریزی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا حسن در سال 1293ش در اصفهان به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست داد. تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم ادامه داد. او دارای حسن خط بوده و در نقاشی نیز چیره دست بود و همچنین به زبان عربی و انگلیسی تسلط کامل داشت. ذوق فنی او را به رشتة مهندسی ساختمان کشید. مسافرتهایی در ایران نمود و مدتی در شیراز به مقاطعه کاری پرداخت
از فعالیتهای فرهنگی وی چاپ روزنامه «تفسیر سیاسی روز» بود. چاپ این روزنامه از فروردین 1331ش شروع شد و در بهمن 1332ش که مصادف با وفات او است، تعطیل گردید. روش انتشار آن به صورت تاریخی، خبری، فرهنگی و سیاسی بود و سردبیر آن محمد شهرستانی بوده است. مطالب سیاسی روزنامه برگرفته از گرایش محمدعلی مهرداد، به گروه جبهة ملی و ارتباط او با دکتر مصدق بود.
محمدعلی مهرداد پس از یک سال از انتشار روزنامه به دلیل سرطان کشاله ران در تهران، به سن39 سالگی مورخ 22 بهمن 1332ش فوت و در صحن تکیة ریزی به خاک سپرده شد.