سیدتقی میرحقیقت

سیدتقی میرحقیقت

شهرت :

تقى راست قلم
تاریخ وفات :
1348/12/21
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
سید تقى راست قلم فرزند سید مهدى متخلص به «حقیقت» و «میر حقیقت»، متولد 1273ش در اصفهان و از شعرای معاصر اصفهان است. اغلب اشعار او مذهبى و اخلاقى است و با شاعران و عارفان مصاحبت و معاشرت داشته و عمرى را به صداقت و صفا گذرانیده است. در مقدمة دیوانش وی را چنین معرفی می کند:«... دوستدار علم و ادب بوده و بیشتر عمر خود را به همنشینی با عرفا و شعرا گذرانده است. در زندگانی خویش همیشه دم از حق و حقیقت می زد و به صداقت و راستی معروف بود، به همین جهت عنوان میر حقیقت را پیدا کرده است».
مجموعه اى از اشعار او به نام «حقیقت نامه» در سال 1349ش به چاپ رسیده است.
میرحقیقت 21 اسفند 1348ش/5 محرم1390ق فوت و در تکیة ریزی به خاک سپرده شد. اشعاری در مرثیة فوت او بر سنگ مزارش حک شده است.

مشروح زندگی نامه
سید تقى راست قلم فرزند سید مهدى متخلص به «حقیقت» و «میر حقیقت»، متولد 1273ش در اصفهان و از شعرای معاصر اصفهان است. اغلب اشعار او مذهبى و اخلاقى است و با شاعران و عارفان مصاحبت و معاشرت داشته و عمرى را به صداقت و صفا گذرانیده است. در مقدمة دیوانش وی را چنین معرفی می کند:«... دوستدار علم و ادب بوده و بیشتر عمر خود را به همنشینی با عرفا و شعرا گذرانده است. در زندگانی خویش همیشه دم از حق و حقیقت می زد و به صداقت و راستی معروف بود، به همین جهت عنوان میر حقیقت را پیدا کرده است».
مجموعه اى از اشعار او به نام «حقیقت نامه» در سال 1349ش در 120 صفحه به چاپ رسیده است. از اشعار اوست:
کسی که گفته او استوار با عمل است/یگانه مرد دو عالم علی بی مثل است
علی که مظهر ذات خدای رحمان است/وجود پاک شریفش ز عیب بی علل است
میرحقیقت 21 اسفند 1348ش/5 محرم1390ق فوت و در تکیة ریزی به خاک سپرده شد. اشعاری در مرثیة فوت او بر سنگ مزارش حک شده است.