سیدمهدی میرعمادی

سیدمهدی میرعمادی

شهرت :

یرعمادی
تاریخ وفات :
12/11/1404
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید عبدالحسین سیدالعراقین عالم فاضل، در اول رمضان 1326ق در نجف اشرف متولد شد. در سال 1327ق به همراه پدر بزرگوارش به اصفهان آمد و به تحصیل علوم دینى پرداخت. از اساتیدش در اصفهان شیخ على مدرس یزدى، شیخ محمد حکیم خراسانى و سید محمد مدرس نجف آبادى را مى توان نام برد .
وى نیز همچون برادرش سید مصطفی میرعمادی عالمى خلیق و مهربان و مورد وثوق و احترام مردم بود و در مسجد قصر منشى امامت جماعت مى نمود. او داماد دانشمند فقید محمدباقر الفت بود.
سید مهدی در روز جمعه 12 ذى القعده 1404ق وفات یافت و در بقعة سیدالعراقین مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید عبدالحسین سیدالعراقین عالم فاضل، در اول رمضان 1326ق در نجف اشرف متولد شد. در سال 1327ق به همراه پدر بزرگوارش به اصفهان آمد و به تحصیل علوم دینى پرداخت. از اساتیدش در اصفهان شیخ على مدرس یزدى، شیخ محمد حکیم خراسانى و سید محمد مدرس نجف آبادى را مى توان نام برد .
وى نیز همچون برادرش سید مصطفی میرعمادی عالمى خلیق و مهربان و مورد وثوق و احترام مردم بود و در مسجد قصر منشى امامت جماعت مى نمود. او داماد دانشمند فقید محمدباقر الفت بود.
سید مهدی در روز جمعه 12 ذى القعده 1404ق وفات یافت و در بقعة سیدالعراقین مدفون شد. سید مجتبى کیوان در وفات او مرثیه ای سروده و در ماده تاریخ آن چنین می گوید:
گفت کیوان به صد افسوس به تاریخ وفاتش/مهدى میرعمادى گهر حلم و کرامت