محمد رحیم میناکار

محمد رحیم میناکار

شهرت :

میناکار
تاریخ وفات :
1/07/1281
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
مینا کار
فرزند آقا محمدصادق، از هنرمندان عهد قاجاریه است. وی در میناکاری استاد بوده و در ماه رجب 1281ق وفات یافته و در تکیة فاضلان مدفون شده است.
مشروح زندگی نامه
فرزند آقا محمدصادق، از هنرمندان عهد قاجاریه است. وی در میناکاری استاد بوده و در ماه رجب 1281ق وفات یافته و در تکیة فاضلان مدفون شده است.