سید محمد ناجی اصفهانی

سید محمد ناجی اصفهانی

شهرت :

ناجی اصفهانی
تاریخ وفات :
1345/01/01
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
قاری قرآن
فرزند سید جعفر، از اساتید علم قرائت و تجوید در اصفهان بوده است. وی در مساجد شیشه گری، مصری، میرهندی و مدرسة کاسه گران و در منازل مختلف جلسات آموزشی قرآن برپا می نمود. از شاگردان وی آقا محمد دهسرخی را می توان اشاره کرد. سید محمد ناجی در سال1345ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید جعفر، از اساتید علم قرائت و تجوید در اصفهان بوده است. وی در مساجد شیشه گری، مصری، میرهندی و مدرسة کاسه گران و در منازل مختلف جلسات آموزشی قرآن برپا می نمود. از شاگردان وی آقا محمد دهسرخی را می توان اشاره کرد. سید محمد ناجی در سال1345ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.