ناصرقلی ناصرالشریعه موحد مکی هرندی

ناصرقلی ناصرالشریعه موحد مکی هرندی

شهرت :

ناصرالشریعه
تاریخ وفات :
1330/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند مرتضی. وی در هرند متولد شد و سپس در اصفهان از محضر علمای اعلام چون میرزا احمد مدرس و سید محمدباقر درچه ای بهره ها برد و سپس راهی نجف اشرف گردید و از محضر بزرگانی چون ضیاء الدین عراقی، شیخ محمدحسین نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی کسب فیض نمود و به اصفهان مراجعت نمود و مشغول تکالیف شرعی خود گردید. وی از آقا ضیاءالدین عراقی مجاز گردید که اجازة نامبرده توسط حضرات اعلام سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا حسین نائینی و شیخ عبدالکریم حائری هم تأیید گردید. از آثار ایشان کتابی است در «توحید» که ناتمام مانده و نسخة آن در کتابخانة آیت الله گلپایگانی موجود است. تاریخ صحیحی از وفات ایشان در دست نیست؛ اما حدود 1330ش واقع گردیده و مدفن او در تخت فولاد در تکیة سیدالعراقین قرار گرفته است.
مشروح زندگی نامه
فرزند مرتضی بن محمد شهیر به آقاخان بن محمدباقر بن محمدعلی بن محمدرحیم الواقف. وی در هرند متولد شد و سپس در اصفهان از محضر علمای اعلام چون میرزا احمد مدرس و سید محمدباقر درچه ای بهره ها برد و سپس راهی نجف اشرف گردید و از محضر بزرگانی چون ضیاء الدین عراقی، شیخ محمدحسین نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی کسب فیض نمود و به اصفهان مراجعت نمود و مشغول تکالیف شرعی خود گردید. وی از آقا ضیاءالدین عراقی مجاز گردید که اجازة نامبرده توسط حضرات اعلام سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا حسین نائینی و شیخ عبدالکریم حائری هم تأیید گردید. از آثار ایشان کتابی است در «توحید» که ناتمام مانده و نسخة آن در کتابخانة آیت الله گلپایگانی موجود است. تاریخ صحیحی از وفات ایشان در دست نیست؛ اما حدود 1330ش واقع گردیده و مدفن او در تخت فولاد در تکیة سیدالعراقین قرار گرفته است.