محمدعلی بیک ناظر

محمدعلی بیک ناظر

شهرت :

بیک ناظر
تاریخ وفات :
1/01/1160
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
از صاحب منصبان بانفوذ و مشهور و از مردان نیکوکار عهد صفویه است. او در زمان شاه عباس اول منصب گرک یراقی را برعهده داشت و مورد اعتماد و هم صحبت شاه عباس بود. در سال 1039ق از طرف شاه صفی به عنوان ایلچی هند به سفارت عازم هندوستان شد و به شایستگی مأموریت خود را به پایان رساند. در سال 1046ق وزارت اصفهان به او داده شد و سرانجام در سال 1048ق به عنوان ناظر بیوتات سلطنتی منصوب شد و در این منصب به خدمت مشغول بود تا اینکه در سال1060ق در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد در بقعه ای مخصوص دفن شد. در این بقعه ملا علی حبش ساروی مازندرانی متخلص به «جاوید» (متوفی به سال1070ق) نیز به خاک سپرده شده است.
محمدعلی بیگ آثار خیریه فراوانی از جمله رباط، مسجد، بازار و تکیه ای از خود به جای نهاد. از جمله بازار و مسجد و تکیه ای در نزدیکی تخت فولاد و تکیة گرک یراق در محلة سینه پائینی اصفهان. همچنین به اهل فضل و ادب عنایت داشته و آنان را مورد حمایت و کمک خود قرار می داد.

مشروح زندگی نامه
از صاحب منصبان بانفوذ و مشهور و از مردان نیکوکار عهد صفویه است. او در زمان شاه عباس اول منصب گرک یراقی را برعهده داشت و مورد اعتماد و هم صحبت شاه عباس بود. در سال 1039ق از طرف شاه صفی به عنوان ایلچی هند به سفارت عازم هندوستان شد و به شایستگی مأموریت خود را به پایان رساند. در سال 1046ق وزارت اصفهان به او داده شد و سرانجام در سال 1048ق به عنوان ناظر بیوتات سلطنتی منصوب شد و در این منصب به خدمت مشغول بود تا اینکه در سال1060ق در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد در بقعه ای مخصوص دفن شد. در این بقعه ملا علی حبش ساروی مازندرانی متخلص به «جاوید» (متوفی به سال1070ق) نیز به خاک سپرده شده است.
محمدعلی بیگ آثار خیریه فراوانی از جمله رباط، مسجد، بازار و تکیه ای از خود به جای نهاد. از جمله بازار و مسجد و تکیه ای در نزدیکی تخت فولاد و تکیة گرک یراق در محلة سینه پائینی اصفهان. همچنین به اهل فضل و ادب عنایت داشته و آنان را مورد حمایت و کمک خود قرار می داد. فرزندش صفی قلی بیگ و یکی از غلامانش مرتضی قلی بیگ سروشی هم اهل شعر و ادب بوده اند.
ظاهراً از آثار محمدعلی بیگ ناظر فقط تکیه گرک یراق ها باقی مانده و قبر او و سایر ابنیه و آثار خیریه او از بین رفته است.