میرزا هدایت الله نجفی

میرزا هدایت الله نجفی

شهرت :

نجفی
تاریخ وفات :
1362/01/01
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، فرزند شیخ محمدرضا نجفی جزن آبادی، از فضلای کوشای حوزه که در اصفهان و تهران تحصیل کرده و سپس در آموزش و پرورش به خدمت پرداخت. وی در ایام اقامت در تهران از درس آیت الله العظمی سید احمد خوانساری بهره می برد و با سختی و قناعت زندگی می کرد.
او از مدرسه سپهسالار جواز مدرسی گرفت و معلم ادبیات شد و در ایران شهر و گلپایگان به تدریس پرداخت. میرزا هدایة الله دارای بیان و خط عالی و معلومات قابل ستایش بود و با قناعت زندگی مجردانه خود را می گذراند.
برادرش میرزا عنایة الله نجفی می گفت: وی در شب جمعه آخر ماه رمضان با سرعت به منزل آمد و وصیت نامه اش را به من داد و افطار کرده و نماز و دعای افتتاح را خواند و به خواب رفت و از دنیا رفت.
میرزا هدایت الله در سال 1362ش وفات یافت و در تکیة فیض مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، فرزند شیخ محمدرضا نجفی جزن آبادی، از فضلای کوشای حوزه که در اصفهان و تهران تحصیل کرده و سپس در آموزش و پرورش به خدمت پرداخت. وی در ایام اقامت در تهران از درس آیت الله العظمی سید احمد خوانساری بهره می برد و با سختی و قناعت زندگی می کرد.
او از مدرسه سپهسالار جواز مدرسی گرفت و معلم ادبیات شد و در ایران شهر و گلپایگان به تدریس پرداخت. میرزا هدایة الله دارای بیان و خط عالی و معلومات قابل ستایش بود و با قناعت زندگی مجردانه خود را می گذراند.
برادرش میرزا عنایة الله نجفی می گفت: وی در شب جمعه آخر ماه رمضان با سرعت به منزل آمد و وصیت نامه اش را به من داد و افطار کرده و نماز و دعای افتتاح را خواند و به خواب رفت و از دنیا رفت.
میرزا هدایت الله در سال 1362ش وفات یافت و در تکیة فیض مدفون شد.