سیدمحمدحسن نحوی

سیدمحمدحسن نحوی

شهرت :

سید محمدحسن نحوی
تاریخ وفات :
14/04/1361
مزار :
تکیه سادات مهدوی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند حاج سید مهدی نحوی بن سید محمدحسن مجتهد بن سید محمدتقی مستجاب الدعوة موسوی خواجوئی اصفهانی، عالم فاضل فقیه، از دانشمندان قرن چهاردهم هجری در سال1278ق در اصفهان متولد شد. سید
سید محمدحسن نزد پدر دانشمند خود و شیخ محمدتقی آقا نجفی، حاج میرزا بدیع درب امامی، آقا سید محمدباقر درچه ای، آخوند ملا محمد کاشانی، میرزا محمد هاشم چهارسویی و میرزا محمدباقر چهارسویی(صاحب روضات) به تحصیل پرداخته و از طرف علمای زیادی از جمله دو استاد اخیرش به مقام اجتهاد نائل شد. او داماد استادش صاحب روضات بوده و به تدریس فقه و اصول مشغول شده و عمری را به زهد و قناعت گذرانده است.
مهدوی می نویسد: «آن جناب عموزاده حقیر بودند. از ایشان آثار علمی ظاهر نگردید؛ لکن در منبر و غیره تحقیقات زیاد از ایشان استماع می شد و ضمن مجالس از وعظ نیز ترتیب داده اند که اکنون موجود است».
سرانجام در روز جمعه 14ربیع الثانی1361ق وفات یافته و در تکیة خانوادگی سادات مهدوی در تخت فولاد مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج سید مهدی نحوی بن سید محمدحسن مجتهد بن سید محمدتقی مستجاب الدعوة موسوی خواجوئی اصفهانی، عالم فاضل فقیه، از دانشمندان قرن چهاردهم هجری در سال1278ق در اصفهان متولد شد. سید مصلح الدین مهدوی می نویسد:«وی از طرف مادر به عالم فاضل و محقق کامل السید علاءالدین حسین سلطان العلماء خلیفه سلطان رحمة الله علیه می پیوندد». سید محمدحسن نزد پدر دانشمند خود و شیخ محمدتقی آقا نجفی، حاج میرزا بدیع درب امامی، آقا سید محمدباقر درچه ای، آخوند ملا محمد کاشانی، میرزا محمد هاشم چهارسویی و میرزا محمدباقر چهارسویی(صاحب روضات) به تحصیل پرداخته و از طرف علمای زیادی از جمله دو استاد اخیرش به مقام اجتهاد نائل شد. او داماد استادش صاحب روضات بوده و به تدریس فقه و اصول مشغول شده و عمری را به زهد و قناعت گذرانده است.
مهدوی می نویسد: «آن جناب عموزاده حقیر بودند. از ایشان آثار علمی ظاهر نگردید؛ لکن در منبر و غیره تحقیقات زیاد از ایشان استماع می شد و ضمن مجالس از وعظ نیز ترتیب داده اند که اکنون موجود است».
سرانجام در روز جمعه 14ربیع الثانی1361ق وفات یافته و در تکیة خانوادگی سادات مهدوی در تخت فولاد مدفون شد. مهدوی می نویسد: «عده ای از بزرگان در تاریخ وفات او مرثیه ها سرودند از آن جمله این بنده نگارنده برای اولین مرتبه در عمر خود اشعاری سرودم».
میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی ماده فوت وی را چنین نوشته است:
کم کرد معلم دو و گفت از پی سالش
سید حسن نحوی عارف ز جهان رفت