آقامحمد نصرآبادی جرقویه ای

آقامحمد نصرآبادی جرقویه ای

شهرت :

نجات­علی
تاریخ وفات :
1/12/1281
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
عارف
فرزند محمدابراهیم مشهور به آقا نجات علی محمدآبادی بوده است. پدرش از عرفا بوده و در سال1268ق وفات یافته است.
آقا محمد که از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست، در ذی حجه 1281ق فوت و در بقعه تکیة فیض به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند محمدابراهیم مشهور به آقا نجات علی محمدآبادی بوده است. پدرش از عرفا بوده و در سال1268ق وفات یافته است.
آقا محمد که از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست، در ذی حجه 1281ق فوت و در بقعه تکیة فیض به خاک سپرده شد.
همچنین وی برادری به نام آقا عبدالجبار داشته که در رشتة تصوف و عرفان دارای مقاماتی بوده است. او در سال1307ق وفات یافته است.