شیخ عبدالوهاب نصرآبادی

شیخ عبدالوهاب نصرآبادی

شهرت :

عبدالوهاب نصرآبادی
تاریخ وفات :
10/07/1338
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند شیخ محمدجواد، عالم فاضل زاهد، از فضلای اواخر دورة قاجاریه و از اهالی محلة نصرآباد ماربین اصفهان است. شیخ عبدالوهاب نزد جمعی از فضلا و اعاظم فقها و حکما همچون سید محمدباقر درچه ای، جهانگیرخان قشقایی و حاج سید مهدی نحوی تحصیل نموده است. وی همچنین از سید ابوالقاسم دهکردی صاحب اجازه است.
وی در 10 رجب 1338ق فوت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ محمدجواد، عالم فاضل زاهد، از فضلای اواخر دورة قاجاریه و از اهالی محلة نصرآباد ماربین اصفهان است. شیخ عبدالوهاب نزد جمعی از فضلا و اعاظم فقها و حکما همچون سید محمدباقر درچه ای، جهانگیرخان قشقایی و حاج سید مهدی نحوی تحصیل نموده است. وی همچنین از سید ابوالقاسم دهکردی صاحب اجازه است.
وی در 10 رجب 1338ق فوت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی مدفون گردید.