شیخ حسن نظام العلما

شیخ حسن نظام العلما

شهرت :

نظام العلما
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
فرزند حاج عبدالکریم نظامی شیرازى و نوة دخترى شیخ محمدتقى رازى از رجال سیاسى و بزرگان صدر مشروطیت در اصفهان است.
وى در اصفهان متولد و نزد فضلاى این شهر تحصیل نمود. او مردى فاضل و ادیب و در اوایل مشروطیت جزو آزادیخواهان و مشروطه طلبان بوده است.
ملک زاده دربارة وى مى نویسد: «شیخ حسن نظام العلماء معروف به شیخ حسن نظام بود و در نیکى فطرت و بذل مال و کمک به آزادیخواهان و دستگیرى مستمندان بى اختیار بود[...] عمر خود را در معاشرت با مردان آزادمنش و سران احرار آن زمان مى گذراند». لازم به ذکر است که حاج آقا نورالله نجفى خواهر او را به همسرى داشت.
وى در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد اصفهان، در یکى از اطاق هاى شرقى تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج عبدالکریم نظامی شیرازى و نوة دخترى شیخ محمدتقى رازى از رجال سیاسى و بزرگان صدر مشروطیت در اصفهان است.
وى در اصفهان متولد و نزد فضلاى این شهر تحصیل نمود. او مردى فاضل و ادیب و در اوایل مشروطیت جزو آزادیخواهان و مشروطه طلبان بوده است.
ملک زاده دربارة وى مى نویسد: «شیخ حسن نظام العلماء معروف به شیخ حسن نظام بود و در نیکى فطرت و بذل مال و کمک به آزادیخواهان و دستگیرى مستمندان بى اختیار بود[...] عمر خود را در معاشرت با مردان آزادمنش و سران احرار آن زمان مى گذراند». لازم به ذکر است که حاج آقا نورالله نجفى خواهر او را به همسرى داشت.
وى در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد اصفهان، در یکى از اطاق هاى شرقى تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد. برادر وی شیخ محمد حسین واعظ شیرازی در همین تکیه مدفون است.