ملا عبدالکریم نظامی شیرازی

ملا عبدالکریم نظامی شیرازی

شهرت :

نظامی شیرازی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
خوشنویس

استاد خط، آشنا به علوم قدیمه و جدید و در عین حال صاحب صوتی خوش بوده است. در شرح احوال وی آمده است: «حاج ملا عبدالکریم شیرازی نظامی، عارف وارسته ای بود که نیمه های شب در منارة مسجد جامع عباسی، با صوت زیبا به مناجات می پرداخت». لازم به ذکر است که پس از فوت همسر اول حاج ملا عبدالکریم، با توافق و پیشنهاد آقا نجفی وی همسر محمدحسین سیچانی تاجر را به زنی انتخاب کرد و فرزندان دختری که از سیچانی تاجر به یادگار مانده بودند، همسر ملا اسماعیل نقنه ای، ملک التجار و بنکدار می شوند. به نوشتة محمدباقر الفت: ملا عبدالکریم «از محترمین شهر شیراز بوده که در اثر زلزله سختی که در آن شهر روی داده خویشان خود را از دست داده، و به اصفهان مهاجرت کرده و در حوالی مسجد شاه ساکن گردیده و دختر علامة رازی از منقطعه یزدی او را به ازدواج خود درآورده و از او دارای دو پسر و یک دختر گردید. وی در حدود یکصد سال عمر کرده و مردی نیک خواه و بی آزار و درویش مسلک و شاید تا اندازه ای متصوف و سحرخیز بوده است».

متأسفانه از تاریخ فوت ملا عبدالکریم اطلاعی در دست نیست؛ ولی بنا بر نقل قول خاندان وی احتمالاً در تکیة مادرشاهزاده مدفون شد.


مشروح زندگی نامه

استاد خط، آشنا به علوم قدیمه و جدید و در عین حال صاحب صوتی خوش بوده است. در شرح احوال وی آمده است: «حاج ملا عبدالکریم شیرازی نظامی، عارف وارسته ای بود که نیمه های شب در منارة مسجد جامع عباسی، با صوت زیبا به مناجات می پرداخت». لازم به ذکر است که پس از فوت همسر اول حاج ملا عبدالکریم، با توافق و پیشنهاد آقا نجفی وی همسر محمدحسین سیچانی تاجر را به زنی انتخاب کرد و فرزندان دختری که از سیچانی تاجر به یادگار مانده بودند، همسر ملا اسماعیل نقنه ای، ملک التجار و بنکدار می شوند. به نوشتة محمدباقر الفت: ملا عبدالکریم «از محترمین شهر شیراز بوده که در اثر زلزله سختی که در آن شهر روی داده خویشان خود را از دست داده، و به اصفهان مهاجرت کرده و در حوالی مسجد شاه ساکن گردیده و دختر علامة رازی از منقطعه یزدی او را به ازدواج خود درآورده و از او دارای دو پسر و یک دختر گردید. وی در حدود یکصد سال عمر کرده و مردی نیک خواه و بی آزار و درویش مسلک و شاید تا اندازه ای متصوف و سحرخیز بوده است».

متأسفانه از تاریخ فوت ملا عبدالکریم اطلاعی در دست نیست؛ ولی بنا بر نقل قول خاندان وی احتمالاً در تکیة مادرشاهزاده مدفون شد.