محمدقاسم نقاش اصفهانی

محمدقاسم نقاش اصفهانی

شهرت :

سراجای نقاش
تاریخ وفات :
1/01/1070
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
هنرمند,نقاش
نقاش و شاعر قرن یازدهم هجری. تاریخ تولد او معلوم نیست. وی به سراجای نقاش شهرت داشته و خواهرزادة میرزا ابوتراب اصفهانی خوشنویس مشهور و شاگرد میر عماد است. او از شاگردان مکتب رضا عباسی بوده و در فنون نقاشی و تذهیب همچون نقاشی زرافشان مهارت داشته است و در آثار خود « محمد قاسم مصور» رقم می کرده است. وی در کتاب آرایی چندین نسخه همکاری داشته و نگاره هایی برای آن کتاب ها نقاشی کرده است. همچنین در نگاره های تک برگی برای مرقعات، هم استعداد خود را نشان داده است و در حاشیه بیشتر این نگاره ها اشعاری آمده که به علاقه و ذوق او در شعر و شاعری اشاره دارد. گفته می شود در نقاشی ها و تزئینات کاخ چهلستون اصفهان نیز همکاری داشته است.
وی گاهی شعر می سروده و به « نقاش» تخلص داشته است.
محمدقاسم نقاش، مردی اهل زهد و صلاح بود و در اواخر عمر از نقاشی کناره گرفت و به عبادت مشغول شد و در سال 1070ق از دنیا رفت و در قبرستان تخت فولاد در جوار مزار بابارکن الدین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
نقاش و شاعر قرن یازدهم هجری. تاریخ تولد او معلوم نیست. وی به سراجای نقاش شهرت داشته و خواهرزادة میرزا ابوتراب اصفهانی خوشنویس مشهور و شاگرد میر عماد است. او از شاگردان مکتب رضا عباسی بوده و در فنون نقاشی و تذهیب همچون نقاشی زرافشان مهارت داشته است و در آثار خود « محمد قاسم مصور» رقم می کرده است. وی در کتاب آرایی چندین نسخه همکاری داشته و نگاره هایی برای آن کتاب ها نقاشی کرده است. همچنین در نگاره های تک برگی برای مرقعات، هم استعداد خود را نشان داده است و در حاشیه بیشتر این نگاره ها اشعاری آمده که به علاقه و ذوق او در شعر و شاعری اشاره دارد. گفته می شود در نقاشی ها و تزئینات کاخ چهلستون اصفهان نیز همکاری داشته است.
وی گاهی شعر می سروده و به « نقاش» تخلص داشته و اشعاری از او در تذکره ها به ثبت رسیده است. از آثار او: 1. نگاره های «دیوان حافظ» به سال 1060ق در کتابخانة توپ قاپی سرای ترکیه. 2. چندین نگاره« شاهنامه» به سال1058ق که به امر قرچقای-خان حاکم مشهد مقدس آن را تهیه نموده و در کتابخانة سلطنتی قصر ونیزُر نگهداری می شود. 3. تک نگاره مغازلة شاه عباس باساقی در زیر درخت به سال1032ق با رقم «محمدقاسم مصور». 4. نگاره های مثنوی«دلسوز و گداز» نوعی خبوشانی، در حدود سال 1060ق( که احتمالاً از اوست) در کتابخانة چستر بیتی دوبلین و چندین اثر بدون تاریخ دیگر با رقم «محمدقاسم مصور» در موزه ها و مجموعه های خصوصی.
محمدقاسم نقاش، مردی اهل زهد و صلاح بود و در اواخر عمر از نقاشی کناره گرفت و به عبادت مشغول شد و در سال 1070ق از دنیا رفت و در قبرستان تخت فولاد در جوار مزار بابارکن الدین به خاک سپرده شد.
در برخی منابع او را با محمدقاسم تبریزی یکی دانسته اند که درست نیست و این نقاش تبریزی در اواخر قرن دهم هجری می-زیسته است.