ملا اسماعیل نقنه ای

ملا اسماعیل نقنه ای

شهرت :

نظام ­الشریعه
تاریخ وفات :
10/07/1350
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
فقیه و مجتهد
فرزند ملا محمد، ملقب به نظام الشریعه، عالم فاضل مجتهد و از اهالی قریة نقنه (بین راه دهاقان و بروجن) است. با پدر خود در اصفهان، نزد علمای این شهر به ویژه شیخ محمدباقر مسجد شاهی تحصیل نمود. وی از جمله علمایی بود که در تمام قضایای مهم به واسطة خویشاوندی با خاندان نجفی، همیشه در کنار آنها قرار داشته، به رتق و فتق امور می پرداخت.
ملا اسماعیل در مدرسة صدربازار به تدریس فقه اشتغال داشت.
وی بسیار در کار خود جدی، سخت گیر و همیشه در حال تفکر و نوشتن بوده است. ملا اسماعیل، خود شخصاً حدود را در باب مجرمان، اجرا می نمود و همیشه موقع اجرای حد، قرآنی به زیر بغل می گذاشت و با چوب تعلیمی به مجازات فرد خاطی می-پرداخت و موقعی که علت گذاشتن قرآن را زیر بغل ایشان پرسیده بودند، این عالم بزرگ فرموده بود: می خواهم ضربه های محکم بر مجرم وارد نسازم و دستم را بیش از حد بالا نبرم. می خواهم این تنبیه، تنها در حد، تأدیب باشد. او همچنین کتابخانه-ای داشت که متأسفانه پس از مرگش به دست وارث از میان رفت.
ملا اسماعیل نقنه ای جزو آن دسته از علمایی بود که در جریان انقلاب مشروطه، به حمایت از مجلس شورای ملی و انجمن های اصفهان پرداخت و نامش همراه سایر علمای اصفهان، جزو امضا کنندگان اعلامیه علما در دفاع از مشروطه است.
وی سرانجام روز جمعه 10 رجب1350ق در 80 سالگی فوت و در بقعة تکیة حاج محمدجعفر آباده ای مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمد، ملقب به نظام الشریعه، عالم فاضل مجتهد و از اهالی قریة نقنه (بین راه دهاقان و بروجن) است. با پدر خود در اصفهان، نزد علمای این شهر به ویژه شیخ محمدباقر مسجد شاهی تحصیل نمود. وی از جمله علمایی بود که در تمام قضایای مهم به واسطة خویشاوندی با خاندان نجفی، همیشه در کنار آنها قرار داشته، به رتق و فتق امور می پرداخت.
ملا اسماعیل در مدرسة صدربازار به تدریس فقه اشتغال داشت و از جمله شاگردان ایشان می توان به شیخ محمدحکیم خراسانی اشاره کرد.
وی بسیار در کار خود جدی، سخت گیر و همیشه در حال تفکر و نوشتن بوده است. ملا اسماعیل، خود شخصاً حدود را در باب مجرمان، اجرا می نمود و همیشه موقع اجرای حد، قرآنی به زیر بغل می گذاشت و با چوب تعلیمی به مجازات فرد خاطی می-پرداخت و موقعی که علت گذاشتن قرآن را زیر بغل ایشان پرسیده بودند، این عالم بزرگ فرموده بود: می خواهم ضربه های محکم بر مجرم وارد نسازم و دستم را بیش از حد بالا نبرم. می خواهم این تنبیه، تنها در حد، تأدیب باشد. او همچنین کتابخانه-ای داشت که متأسفانه پس از مرگش به دست وارث از میان رفت.
ملا اسماعیل نقنه ای جزو آن دسته از علمایی بود که در جریان انقلاب مشروطه، به حمایت از مجلس شورای ملی و انجمن های اصفهان پرداخت و نامش همراه سایر علمای اصفهان، جزو امضا کنندگان اعلامیه علما در دفاع از مشروطه است.
از جمله آثار برجای مانده ملا اسماعیل می توان به یک قطعه زمین یخچال، واقع در کوچة بکتاش اشاره کرد که آن را به همراه شیخ ابوالفضل نجفی در سال 1338ق وقف کرد. امروزه این یخچال تبدیل به مدرسه شده و کتیبة وقفنامه یخچال پس از ساختن مدرسه بر دیوار خارجی مدرسه نصب شده است.
از آنجا که ملا اسماعیل علاقة فراوانی به حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی داشت، به نوبة خود، یکی از ایوان های مسجد جامع عباسی را که ظاهراً دچار خرابی و آسیب شده بود، مجدد با کاشی خشتی لاجوردی مرمت نمود که در وسط این کاشی ها در سمت بالای یک ترنجی، نام ایشان و تاریخ مرمت، 1338ق است، حک شده است.
وی سرانجام روز جمعه 10 رجب1350ق در 80 سالگی فوت و در بقعة تکیة حاج محمدجعفر آباده ای مدفون شد. از فرزندان ملا اسماعیل، شیخ محمد نقنه ای است که در سال 1275ش متولد شد و بعدها به جهت وسعت اطلاع ادبی، به عنوان مدیر کتابخانه شهرداری انتخاب شد. وی همچنین دارای صدایی خوش بود. شیخ محمد در روز جمعه 3 ربیع الاول 1399ق/11 اسفند1357ش فوت و در صحن تکیة تویسرکانی مدفون شد.