محمد حسین نیری اردستانی

محمد حسین نیری اردستانی

شهرت :

محمد حسین نیری
تاریخ وفات :
1351/02/09
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند میرزا رضا، در سال1275ش در محلة محال شهر اردستان متولد شد. وی پس از تحصیل مقدماتی سالها در نزد شهاب الدین نیری ملقب به محی الحکمه در اردستان در ساختن و تهیة داروها کارآموزیی کرد و سپس در امتحانات طبیب مجازی که از طرف وزارت بهداری برگزار می شد، شرکت کرد و موفق به اخذ گواهی نامة داروسازی شد.
نیری در ساختن داروهای چشمی متبحر بود و آنها را با دقت تهیه می کرد و در محلة محال، سالها داروخانه دایر نمود. وی بعداً به اصفهان رفت و مدیر داروخانة مرکزی شد.
میرزا حسین در 9 اردیبهشت 1351ش فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا رضا، در سال1275ش در محلة محال شهر اردستان متولد شد. وی پس از تحصیل مقدماتی سالها در نزد شهاب الدین نیری ملقب به محی الحکمه در اردستان در ساختن و تهیة داروها کارآموزیی کرد و سپس در امتحانات طبیب مجازی که از طرف وزارت بهداری برگزار می شد، شرکت کرد و موفق به اخذ گواهی نامة داروسازی شد.
نیری در ساختن داروهای چشمی متبحر بود و آنها را با دقت تهیه می کرد و در محلة محال، سالها داروخانه دایر نمود. وی بعداً به اصفهان رفت و مدیر داروخانة مرکزی شد.
میرزا حسین در 9 اردیبهشت 1351ش فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.