شیخ محمدرضا نیلفروشان

شیخ محمدرضا نیلفروشان

شهرت :

نیلفروشان
تاریخ وفات :
26/08/1392
مزار :
تکیه مقدس
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
معروف به مقدس فرزند محمدعلی روغنی اصفهانی از علمای وارسته در قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی امامت مسجد علی اکبر بیک در محلة خواجو را داشته است. از آثارش رسالة فقهی است که در اواخر عمر به فارسی تألیف نموده است. این عالم وارسته در روز پنج شنبه26 شعبان1392ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
معروف به مقدس فرزند محمدعلی روغنی اصفهانی از علمای وارسته در قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی امامت مسجد علی اکبر بیک در محلة خواجو را داشته است. از آثارش رسالة فقهی است که در اواخر عمر به فارسی تألیف نموده است. این عالم وارسته در روز پنج شنبه26 شعبان1392ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
بخشی از اشعاری که بر سنگ مزارش حک شده است، چنین است:
ای آیة خدا چو جنان گشت جای تو/کرد افتخار خلد برین از برای تو
در راه حق ز بس که برفتی به عمر پیش/این اجر داده است به عقبی خدای تو
چون بوده ای تو عالم با علم و با عمل/زان چشم روزگار تر است در عزای تو
روی تو بود آینة حق نما و حق/دیدند جلوه های خدا در لقای تو
رفتی و رفت نور هدایت از این جهان/رفتی و رفت این همه لطف و صفای تو