شیخ محمدتقی ولی اللهی

شیخ محمدتقی ولی اللهی

شهرت :

شیخ محمدتقی ولی اللهی
تاریخ وفات :
1/01/1337
مزار :
تکیه بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا محمدباقر شهشهانی از علمای قرن چهاردهم در اصفهان است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. شیخ محمدتقی در سال1337ق فوت و در تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمدباقر شهشهانی از علمای قرن چهاردهم در اصفهان است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. شیخ محمدتقی در سال1337ق فوت و در تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد.