میرزاعلی هاشمی پور

میرزاعلی هاشمی پور

شهرت :

هاشمی پور
تاریخ وفات :
1340/06/25
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، فرزند ملا هاشم بن حیدر قلی خان بن صادق خان وکیل زند، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. حاج میرزا علی تحصیلات مقدماتی را در مدارس قدیمه شروع نمود و سپس در مدرسة صدربازار ساکن و تحصیلات تکمیلی را نزد علمای بزرگ حوزة اصفهان همچون سید محمدباقر درچه ای، شیخ محمدتقی آقانجفی و سید محمدباقر چهارسویی به انجام رسانید.
وی از علمای شناخته شده در منطقة خود بود و در مسجد قینان به اقامه جماعت می پرداخت و همچنین امامت جماعت در مسجد مارنان را نیز داشت. او از علمایی بوده که در جلسات مباحثه با کشیشان مسیحی همراه عموزادگان خود در دفاع از اسلام شرکت داشته است.
حاج میرزا علی هاشمی پور سرانجام روز شنبه5 ربیع الثانی1381ق/ 25 شهریور1340ش فوت و در تکیة صاحب روضات به خاک سپرده می شود.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، فرزند ملا هاشم بن حیدر قلی خان بن صادق خان وکیل زند، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است.
جدش حیدرقلی خان زند وکیل از مردم شازند استان مرکزی بود که در پی حضور ایل زند در جلفای اصفهان در محلة قینان آن منطقه ساکن شد. در پی این مهاجرت تعدادی از ایل زند خاندانهای در این محل ساکن می شوند مانند هاشمی پور و توکلی.
ملا هاشم از ائمة جماعت زمان خود بود. فرزندش حاج میرزا علی تحصیلات مقدماتی را در مدارس قدیمه شروع نمود و سپس در مدرسة صدربازار ساکن و تحصیلات تکمیلی را نزد علمای بزرگ حوزة اصفهان همچون سید محمدباقر درچه ای، شیخ محمدتقی آقانجفی و سید محمدباقر چهارسویی به انجام رسانید.
وی از علمای شناخته شده در منطقة خود بود و در مسجد قینان که از یادگارهای جدش حیدرقلی خان بوده، به اقامه جماعت می پرداخت و همچنین امامت جماعت در مسجد مارنان را نیز داشت. او از علمایی بوده که در جلسات مباحثه با کشیشان مسیحی همچون اسقف تامسون، اسقفِ پروتستان همراه عموزادگان خود در دفاع از اسلام شرکت داشته است و دفاعیات وی چنان بوده که نمایندگان مذهب گریگوری مجذوب دلایل علمی وی و حاج محمد توکلی و آقا میرزا توکلی و شیخ محمدباقر زندکرمانی می شوند.
استاد همایی می نویسد: «آقای حاج میرزا علی از اخیار و نیکان این زمان است». نفوذ علمی و معنوی این عالم فاضل سبب می گردد که فرزند بزرگ وی، هاشم هاشمی پور، داماد سید مجتبی روضاتی، که در بخش جلفای اصفهان به عنوان سر دفتر اسناد رسمی مشغول به کار بوده، از نظر مسیحیان آن منطقه چون پدرش از محبوبیت خاص برخوردار گردد و خلیفه گری ارامنة جلفا نمایندة ثبتی در حل و فصل مشکلات شناخته شود.
حاج میرزا علی هاشمی پور سرانجام روز شنبه5 ربیع الثانی1381ق/ 25 شهریور1340ش فوت و در تکیة صاحب روضات به خاک سپرده می شود.