سیداحمد هاشمی خوانساری

سیداحمد هاشمی خوانساری

شهرت :

هاشمی خوانساری
تاریخ وفات :
1/01/1348
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محمد خیاط، عالم فاضل، و از طلاب مدرسة صدر، متوفی محرم سال 1348ق و مدفون در تکیة جهانگیرخان قشقایی است.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد خیاط، عالم فاضل، و از طلاب مدرسة صدر، متوفی محرم سال 1348ق و مدفون در تکیة جهانگیرخان قشقایی* است. افسر خوانساری در رثاء و ماده تاریخ فوت او اشعاری سروده که بر سنگ مزارش حک شده است:
هر که اندر سایة شرع محمد جا گرفت/جایگاهی بر فراز عالم بالا گرفت
سال فوتش افسر خوانسار پرسید از خرد/از سماء معرفت این پاسخ زیبا گرفت
هاتفی از غیب گفتا همزه ها کم کن بگو/احمد اندر مأمن الطاف ما مأوا گرفت