سیدعلی هدایتی خواجویی

سیدعلی هدایتی خواجویی

شهرت :

هدایتی خواجویی
تاریخ وفات :
1343/0*/0*
مزار :
تکیه کلیشادی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
از علمای فاضل و واعظ معاصر اصفهان است. وی تحصیلات علوم دینی خود را از سال1324ش در اصفهان نزد علمای دینی شروع کرد.
ابراهیم جواهری می نویسد: «سید علی هدایتی از وعاظ اصفهان مردی نیک نفس و دیندار و خداشناس و درستکار بود. در خانواده ای که از طبقة سوم و کاسب بودند، به دنیا آمد و به دنبال بافندگی رفت و از این راه اعاشه می کرد [...] چون علاقة زیاد به فراگرفتن علوم دینی و فلسفه و منطق داشت، صبحها و گاهی عصرها در حوزة درس اساتید حاضر می شد. در حدود 20سال درس خواند[...]. در سال 1333ش کتابهای خود را فروخت و به کربلا و نجف رفت و معمم شد و به اصفهان بازگشت و به وعظ و تبلیغ پرداخت و پیشنمازی مسجد پایین دروازه را به عهده گرفت».
این عالم فاضل در سال1342ش/1383ق فوت و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از علمای فاضل و واعظ معاصر اصفهان است. وی تحصیلات علوم دینی خود را از سال1324ش در اصفهان نزد علمای دینی شروع کرد. او در حوزة درس حکیم معروف سید حسین موسوی بجنوردی در مدرسة صدر حاضر شد و بعد از یک سال که ادیب بجنوردی به تهران رفت، به فراگرفتن کلام و حکمت نزد حاج آقا صدرکوپایی و شیخ علی فقیه فریدنی و شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی و سید عبدالحسین طیب مشغول شد. همچنین از سال 1330ش به بعد نزد شیخ محمود مفید منظومة حکمت و اسفار می خواند و مدتی از محضر سید محمدباقر ابطحی سدهی، مطول را فرا گرفته و نزد سید مرتضی موحد ابطحی فقه و اصول خوانده است.
ابراهیم جواهری می نویسد: «سید علی هدایتی از وعاظ اصفهان مردی نیک نفس و دیندار و خداشناس و درستکار بود. در خانواده ای که از طبقة سوم و کاسب بودند، به دنیا آمد و به دنبال بافندگی رفت و از این راه اعاشه می کرد [...] چون علاقة زیاد به فراگرفتن علوم دینی و فلسفه و منطق داشت، صبحها و گاهی عصرها در حوزة درس اساتید حاضر می شد. در حدود 20سال درس خواند[...]. در سال 1333ش کتابهای خود را فروخت و به کربلا و نجف رفت و معمم شد و به اصفهان بازگشت و به وعظ و تبلیغ پرداخت و پیشنمازی مسجد پایین دروازه را به عهده گرفت».
این عالم فاضل در سال1342ش/1383ق فوت و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.