ملامحمدصادق هزار جریبی

ملامحمدصادق هزار جریبی

شهرت :

هزار جریبی
تاریخ وفات :
1/01/1203
مزار :
تکیه میرزا رفیعا
زمینه فعالیت :
خیر و نیکوکار
فرزند آقا محمدباقر هزار جریبی مازندرانی، از جمله علمای بسیار نیکوکار در قرن دوازدهم هجری بوده است. وی در سال1203ق فوت و در صحن تکیة میرزا رفیعا مدفون شده است. مزارش بعد از احداث فرودگاه در اراضی جنوبی تخت فولاد، همانند بسیاری دیگر از قبور بزرگان و مؤمنین از بین رفته است.
مشروح زندگی نامه
فرزند آقا محمدباقر هزار جریبی مازندرانی، از جمله علمای بسیار نیکوکار در قرن دوازدهم هجری بوده است. وی در سال1203ق فوت و در صحن تکیة میرزا رفیعا مدفون شده است. مزارش بعد از احداث فرودگاه در اراضی جنوبی تخت فولاد، همانند بسیاری دیگر از قبور بزرگان و مؤمنین از بین رفته است.