سید محمود رگیم

سید محمود رگیم

شهرت :

رگیم- فانی
تاریخ وفات :
1354/07/09
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
شاعر
عالم فاضل و ادیب شاعر متخلص به «فانی»

فرزند سید محمدباقر، عالم فاضل و ادیب شاعر متخلص به «فانی»، در سال 1278ش متولد و در 9 مهر 1354ش/23رمضان1396ق فوت نمود و در قبرستان مصلی به خاک سپره شد. از اشعار اوست.

               چو ایزد مرا کرد عمری عطا         ستایش نکردم کسی جز خدا

               براتم ولی نیست وجهی بجا         پسر کرده نقش مرا بر ملا


مشروح زندگی نامه

فرزند سید محمدباقر، عالم فاضل و ادیب شاعر متخلص به «فانی»، در سال 1278ش متولد و در 9 مهر 1354ش/23رمضان1396ق فوت نمود و در قبرستان مصلی به خاک سپره شد. از اشعار اوست.

               چو ایزد مرا کرد عمری عطا         ستایش نکردم کسی جز خدا

               براتم ولی نیست وجهی بجا         پسر کرده نقش مرا بر ملا