نقشه

نقشه گردشگری تخت فولاد

کتیبه سنگی تخت فولاد
این کتیبه از آثار باستانی تخت فولاد محسوب می گردد