جستجوی مشاهیر تخت فولاد

نام
شهرت
تاریخ وفات
جنسیت
آثار و تالیفات
زمینه فعالیت
select
نتایج یافت شده عبارت است از :
ملا علی اکبر اژه ای

ملا علی اکبر اژه ای

اطلاعات بیشتر
 • وفات :
 • تخت فولاد اصفهان
محمد جعفر آباده ای

محمد جعفر آباده ای

اطلاعات بیشتر
 • وفات :
 • تخت فولاد اصفهان
مسعود بن عبدالله بیضاوی

مسعود بن عبدالله بیضاوی

اطلاعات بیشتر
 • وفات :دوشنبه 2 اسفند 769
 • تخت فولاد اصفهان
میر ابوالقاسم فندرسکی

میر ابوالقاسم فندرسکی

اطلاعات بیشتر
 • وفات :
 • تخت فولاد اصفهان
آقا حسین خوانساری

آقا حسین خوانساری

اطلاعات بیشتر
 • وفات :
 • تخت فولاد اصفهان
میرزا زین العابدین اشرف الکتاب

میرزا زین العابدین اشرف الکتاب

اطلاعات بیشتر
 • وفات :
 • تخت فولاد اصفهان
حسین خطایی

حسین خطایی

اطلاعات بیشتر
 • وفات :شنبه 1 شهریور 1354
 • تخت فولاد اصفهان
بهاءالدین محمد فاضل اصفهانی

بهاءالدین محمد فاضل اصفهانی

اطلاعات بیشتر
 • وفات :
 • تخت فولاد اصفهان
سید رحیم اصفهانی

سید رحیم اصفهانی

اطلاعات بیشتر
 • وفات :جمعه 26 دی 1314
 • تخت فولاد اصفهان
میرزا آقا امامی

میرزا آقا امامی

اطلاعات بیشتر
 • وفات :جمعه 16 آذر 1324
 • تخت فولاد اصفهان